" />
 • Thứ Hai, 17/08/2009 10:11 (GMT+7)

  Đăng kỳ điều khiển MSDATGRD.OCX?

  Câu hỏi :
  Lập trình CSDL bằng VB6, dịch ra file .exe chạy trên máy không cài VB 6.0 thì Form đầu tiên chạy tốt, nhưng những Form còn lại báo lỗi "component MSDATGRD.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid". Xin chỉ cách khắc phục.
   

  Trả lời :
  Chương trình của bạn chứa nhiều Form, mỗi Form có sử dụng nhiều đối tượng khác nhau, những đối tượng bạn dùng có thể là những điều khiển sẵn có của VB 6.0 như CommandButton, TextBox, ListBox... nhưng cũng có thể bạn đã dùng nhiều đối tượng ActiveX hay COM khác trong từng Form, thí dụ bạn đã dùng ActiveX MSDataGrid để hiển thị bảng dữ liệu. Ngoài ra, đoạn code mà bạn viết cũng có thể gọi nhiều hàm chức năng của một số thư viện liên kết động nào đó. Tóm lại, ứng dụng của bạn đã phụ thuộc nhiều thành phần khác, do đó khi chạy trên máy khác, để ứng dụng chạy được, các thành phần mà ứng dụng phụ thuộc cũng phải được cài theo ứng dụng. Bạn nên dùng tiện ích "Package and Deployment Wizard" tích hợp sẵn trong bộ Visual Studio 6.0 để tạo trình Setup cho ứng dụng VB 6.0 của mình, nhiệm vụ của nó sẽ xác định dùm bạn những thành phần mà ứng dụng phụ thuộc và tích hợp các thành phần này vào file cài đặt để khi cài đặt vào 1 máy mới, mọi thành phần mà ứng dụng phụ thuộc cũng sẽ được cài đặt theo, nhờ đó ứng dụng mới chạy tốt được.
   
  Chuyên mục: Lập trình