• Thứ Hai, 17/08/2009 10:05 (GMT+7)

  Cách viết trang JSP để đăng ký thành viên mới dùng CSDL SQL

  Câu hỏi :
  Xin chỉ cách viết trang JSP để đăng ký thành viên mới dùng CSDL SQL.
   

  Trả lời :
  Trang JSP là trang web HTML có tăng cường một số đoạn code được viết bằng ngôn ngữ Java. Mỗi lần người dùng truy xuất một trang JSP, trang JSP này sẽ được Web Server chạy và kết quả do nó tạo ra sẽ được gửi về người dùng (thay vì gởi về nội dung gốc của file JSP). Cụ thể để giải quyết yêu cầu đăng ký thành viên mới của bạn, bạn có thể xây dựng 2 file:

   1. file Web HTML chứa form nhập liệu để người dùng có thể nhập thông tin về thành viên mới. Ta sẽ kết hợp Form nhập liệu với 1 trang JSP, trang JSP này sẽ xử lý việc đăng ký thành viên mới (kiểm tra và lưu thông tin lên record của bảng quản lý thành viên trên máy server). Nội dung cơ bản của trang web chứa form nhập liệu (InputForm.html) là:
   <HTML><HEAD>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8"> <TITLE></TITLE></HEAD>
   <BODY>
   <font face=Helvetica size="4">
   <H2 align=center>Trang Web demo viec dang ky thanh vien</H2>
   <FORM id=FORM1 name=FORM1 action=XulyDangky.jsp method=post>
   <P>Nhập tên : <INPUT style="WIDTH: 244px; HEIGHT: 22px" size=34 name=txtTen></P>
   <P>Nhập năm sinh : <INPUT name=txtNamsinh></P>
   <P>Nhập địa chỉ : <INPUT style="WIDTH: 284px; HEIGHT: 22px" size=40 name=txtDiachi></P>
   <P><INPUT style="WIDTH: 144px; HEIGHT: 24px" type=submit size=45 value="Đăng ký" name=submit1></P>
   </FORM>
   </font>
   </BODY></HTML>
   2. file JSP xử lý việc đăng ký thành viên (có tên là XulyDangky.jsp). Sau đây là nội dung mẫu (ở mức đơn giản nhất):
   <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
   <html><head>
   <%@ page import="java.sql.*" %>
   <%!
   public String XulyDangky (String ten, String namsinh, String diachi) {
   //tạo connection đến database chứa bảng thành viên
   Connection con;
   String conStr = "jdbc:odbc:YourDatabase";
   try {
   Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
   con = DriverManager.getConnection(conStr,"","");
   //tạo đối tượng Statement
   Statement stmt = con.createStatement();
   //xây dựng lệnh SQL thêm thành viên mới
   String newSQL = "Insert into dsThanhvien VALUES('" + ten + "', '" + namsinh + "', '" + diachi + "');";
   //thi hành lệnh SQL thêm thành viên mới
   stmt.executeQuery(newSQL);
   //đóng các đối tượng đã dùng
   stmt.close(); con.close();
   } catch(Exception e){System.out.println("Error : "+e);}
   return "Đã đang ký thành công";
   }
   %>
   <title> Trang JSP xử lý đăng ký thành viên </title>
   </head>
   <body>
   <%=XulyDangky(request.getParameter("txtTen"),request.getParameter("txtNamsinh"),request.getParameter("txtDiachi"))%>
   <p><a href="InputForm.html">Quay về trang đăng ký</a></p>
   </body>
   </html>
   Lưu ý, đoạn code Java ở trên truy xuất database thông qua tên DSN (Data Source Name) là YourDatabase, đây là tên luận lý để nhận dạng database nên không phụ thuộc vào công nghệ và vị trí của database. Trên máy server (nơi sẽ chạy trang JSP), bạn cần phải định nghĩa DSN có tên là YourDatabase và miêu tả các thông tin chi tiết về database cần truy xuất.
   Một lưu ý khác là công nghệ JSP chỉ được hỗ trợ trên 1 số Web Server xác định như Tomcat, Apache...
   
  Chuyên mục: Lập trình