• Thứ Hai, 21/12/2009 10:07 (GMT+7)

  Lập trình lấy dữ liệu từ control TreeView

  Câu hỏi :
  Tôi lập trình bằng VB 6.0, tạo một form trong đó có các Textbox và một TreeView nhưng không biết cách xử lý nhấn vào TreeView để lấy ra dữ liệu vừa nhập vào.

   

  Trả lời :

  Để biết khi nào người dùng nhấn chuột vào phần tử nào của TreeView trong VB 6.0, bạn có thể tạo thủ tục xử lý sự kiện NodeClick cho TreeView tương ứng, trong thân của thủ tục này, bạn sẽ viết code xử lý theo yêu cầu của mình. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu qui trình điển hình để xây dựng ứng dụng VB 6.0 demo việc xử lý click chuột trên từng node của TreeView:

   1. Chạy VB 6.0, tạo Project ứng dụng dạng "Standard EXE" đơn giản.
   2. Chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm vào chọn mục Microsoft Window Common Controls 6.0 rồi Ok để thêm các control trong thư viện này vào ToolBox của Project.
   3. Thiết kế Form gồm 1 TreeView và 1 TextBox như hình 2.
   4. Đặt tên textbox là txtKetqua. Đặt tên cho TreeView là tvMyTree.
   5. Chọn menu View.Code để hiển thị cửa sổ soạn mã nguồn cho form. Chọn mục tvMyTree trong ListBox bên trái rồi chọn mục NodeClick trong Listbox bên phải để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên TreeView rồi viết code cho nó như sau:

   Option Explicit
   'thủ tục khởi động nội dung TreeView
   Private Sub Form_Load()
   Dim nodx As Node ' Declare Node variable.
   Dim i As Integer, j As Integer
   'thử tạo TreeView có 5 menu chính, mỗi menu chính có 3 option
   For i = 1 To 5
   'thêm node chính thứ i
   Set nodx = tvMyTree.Nodes.Add(, , "r" & i, "Menu " & i)
   For j = 1 To 3
   'thêm option thứ j vào menu thứ i
   Set nodx = tvMyTree.Nodes.Add("r" & i, tvwChild, "c" & i & j, "Option" & i & j)
   Next j
   Next i
   End Sub
   
   'thủ tục xử lý click chuột trên TreeView
   Private Sub tvMyTree_NodeClick(ByVal Node As MSComctlLib.Node)
   'hiển thị chuỗi caption của node được chọn
   txtKetqua = Node.Text
   End Sub

   6. chọn menu Run.Start để chạy thử Form vừa xây dựng, thử ấn chuột vào từng menu chính và từng option, bạn sẽ thấy chuỗi caption của node tương tứng sẽ được hiển thị vào TextBox.

  Chuyên mục: Lập trình