• Thứ Ba, 01/12/2009 10:22 (GMT+7)

  Lấy tên chương trình đang chạy trong máy tính bằng VB

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình Visual Basic để lấy tên những tập tin chương trình đang chạy trên máy tính.

  Trả lời :
  Khi 1 file phần mềm chạy (do yêu cầu người dùng hay do chương trình khác kích hoạt), nó được nạp vào bộ nhớ và trở thành process. Bạn có thể dùng hàm API của Windows có tên là WTSEnumerateProcesses() để thống kê tất cả các process đang chạy trên máy, mỗi process là của file khả thi nào, từ đó quyết định xử lý chúng theo yêu cầu của mình. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu qui trình điển hình để xây dựng ứng dụng VB 6.0 demo việc thống kê tất cả các process đang chạy và hiển thị thông tin về chúng trong một ListVew để người dùng xem:
   1. Chạy VB 6.0, tạo Project ứng dụng dạng 'Standard EXE' đơn giản.
   2. Chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm vào chọn mục Microsoft Window Common Controls 6.0 rồi Ok để thêm các control trong thư viện này vào ToolBox của Project.
   3. Thiết kế Form gồm 1 ListView có tên mặc định là ListView1 như hình 4.
   4. Chọn menu View.Code để hiển thị cửa sổ soạn mã nguồn cho form rồi viết code cho nó như sau:
   Option Explicit
   'khai báo hằng và kiểu cần dùng
   Private Const WTS_CURRENT_SERVER_HANDLE = 0&
   Private Type WTS_PROCESS_INFO
   SessionID As Long
   ProcessID As Long
   pProcessName As Long
   pUserSid As Long
   End Type
   
   'khai báo các hàm API cần dùng
   Private Declare Function WTSEnumerateProcesses Lib 'wtsapi32.dll' Alias 'WTSEnumerateProcessesA' (ByVal hServer As Long, ByVal Reserved As Long, ByVal Version As Long, ByRef ppProcessInfo As Long, ByRef pCount As Long) As Long
   Private Declare Sub WTSFreeMemory Lib 'wtsapi32.dll' (ByVal pMemory As Long)
   Private Declare Sub CopyMemory Lib 'kernel32' Alias 'RtlMoveMemory' (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
   
   'hàm tìm chuỗi từ địa chỉ bộ nhớ xác định
   Private Function GetStringFromLP(ByVal StrPtr As Long) As String
   Dim b As Byte
   Dim tempStr As String
   Dim bufferStr As String
   Dim Done As Boolean
   
   Done = False
   Do 'lấy từng byte và xử lý
   CopyMemory b, ByVal StrPtr, 1
   If b = 0 Then 'kết thúc chuỗi
   Done = True
   Else
   tempStr = Chr$(b)
   bufferStr = bufferStr & tempStr
   StrPtr = StrPtr + 1 'tăng pointer tới byte kế
   End If
   Loop Until Done
   GetStringFromLP = bufferStr
   End Function
   
   'thủ tục khởi động Form
   Private Sub Form_Load()
   ListView1.View = lvwReport
   'tạo header gồm 4 cột thông tin trên ListView
   ListView1.ColumnHeaders.Add 1, 'SessionID', 'Session ID'
   ListView1.ColumnHeaders.Add 2, 'ProcessID', 'Process ID'
   ListView1.ColumnHeaders.Add 3, 'ProcessName', 'Process Name'
   ListView1.ColumnHeaders.Add 4, 'UserID', 'User ID'
   'thống kê và hiển thị các process
   GetWTSProcesses
   End Sub
   
   'thủ tục thống kê và hiển thị thông tin các process
   Private Sub GetWTSProcesses()
   'khai báo các biến cần dùng
   Dim RetVal As Long
   Dim Count As Long
   Dim i As Integer
   Dim lpBuffer As Long
   Dim p As Long
   Dim udtProcInfo As WTS_PROCESS_INFO
   Dim itmAdd As ListItem
   
   'xóa nội dung cũ của ListView
   ListView1.ListItems.Clear
   'thống kê các process
   RetVal = WTSEnumerateProcesses(WTS_CURRENT_SERVER_HANDLE, 0&, 1, lpBuffer, Count)
   If RetVal = 0 Then 'nếu thất bại
   MsgBox 'Error occurred calling WTSEnumerateProcesses. ' & 'Check the Platform SDK error codes in the MSDN Documentation' & ' for more information.', vbCritical, 'Error ' & Err.LastDllError
   'dừng thủ tục
   Exit Sub
   End If
   'nếu thống kê được thì lặp hiển thị từng process
   p = lpBuffer
   For i = 1 To Count
   'copy thông tin về process i vào biến udtProcInfo
   CopyMemory udtProcInfo, ByVal p, LenB(udtProcInfo)
   'thêm hàng thông tin về process i vào ListView
   Set itmAdd = ListView1.ListItems.Add(i, , CStr(udtProcInfo.SessionID))
   itmAdd.SubItems(1) = CStr(udtProcInfo.ProcessID)
   itmAdd.SubItems(2) = GetStringFromLP(udtProcInfo.pProcessName)
   itmAdd.SubItems(3) = CStr(udtProcInfo.pUserSid)
   'hiệu chỉnh p về vị trí miêu tả process kế tiếp
   p = p + LenB(udtProcInfo)
   Next i
   Set itmAdd = Nothing
   'giải phóng bộ nhớ
   WTSFreeMemory lpBuffer
   End Sub
   Lưu ý tên file khả thi của process được chứa trong trường udtProcInfo.pProcessName.
   5. Chọn menu Run.Start để chạy thử Form vừa xây dựng và xem danh sách các process đang chạy trên máy.
   
  Chuyên mục: Lập trình