• Thứ Ba, 01/12/2009 10:01 (GMT+7)

  Nối 3 table trong Access; chuyển đổi file dbf thành xls

  Câu hỏi :
  1. Tôi đã tải về đoạn code trong tạp chí TGVT tháng 7/2008 hướng dẫn nối 3 table ở 3 file mdb khác nhau sao không hoạt động được.

   2. Tôi chuyển một file dbf (50.000 record) sang Excel bằng cách dùng export trong Foxpro nhưng chỉ chuyển được dưới 17.000 record, còn lại thì bị mất.  

  Trả lời :


  1. Về đoạn code VBA trong tạp chí TGVT tháng 7/2008 để ghép 3 bảng dữ liệu ở 3 file *.mdb
  khác nhau lại, bạn cần chú ý một số vấn đề sau đây:
   •Hàng lệnh dbPath = "c:\YourDatabase\" cần được hiệu chỉnh lại đường dẫn thư mục chứa các file *.mdb trên máy bạn.
   
   • Hàng lệnh:
   Connection2.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
   "Data Source=" & dbPath & "data1.mdb;"
   cần hiệu chỉnh lại thành:
   'xây dựng Connection miêu tả file chứa kết quả
   Connection2.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
   "Data Source=" & dbPath & "datachung.mdb;"
   
   Nếu vẫn gặp lỗi, bạn hãy miêu tả cụ thể và chi tiết lỗi đó, như thế chúng tôi mới có thể trả lời chính xác được.

   2. Nếu bạn dùng lệnh Export trong FoxPro mà không thể chuyển hết được dữ liệu sang file Excel thì ta có thể kết luận rằng lệnh Export của Foxpro (trên version mà bạn dùng) bị hạn chế ở số lượng record đó. Có nhiều cách khắc phục, một trong những cách này là chạy Excel, dùng menu File.Open để mở trực tiếp file *.dbf của FoxPro. Sau khi Excel hiển thị kết quả trong 1 worksheet Excel, bạn hãy dùng menu File.Save As để lưu kết quả lên bảng tính Excel. Lưu ý, mỗi bảng tính Excel cũng chỉ chứa tối đa 65536 hàng (record).

  Chuyên mục: Lập trình