• Thứ Hai, 18/01/2010 09:16 (GMT+7)

  Lập trình xử lý chức năng "Print Preview"

  Câu hỏi :
  Trên số báo tháng 2/2004 có hướng dẫn cách gọi Word xuất hiện trong MDI form với VB6. Xin hỏi thêm xử lý việc in trên form đã nhúng OLE như thế nào? Có thể viết Print Preview như của Word?

  Trả lời :
  Trong phần trả lời bạn đọc số tháng 02/2004, chúng tôi có giới thiệu việc dùng đối tượng "OLE Automation" để đặt 1 Document Word vào form ứng dụng VB 6.0, nhưng nó không hỗ trợ đầy đủ các chức năng của Word như Print, Print Preview... Nếu muốn dùng tất cả chức năng của Word, cách đơn giản và dễ dàng nhất là dùng các đối tượng trong thư viện "Word Automation" như Application, Documents... Sau đây là qui trình điển hình để tạo ứng dụng VB 6.0 đơn giản có chức năng hiển thị/nhập liệu/in/lưu tài liệu Word:
   1. Chạy VB 6.0, tạo Project loại "Standard EXE". Khi Form trống hiển thị, vẽ 1 button vào Form, thiết lập thuộc tính (Name) = btnStart.
   2. Chọn menu Project.Reference để hiển thị cửa sổ "Reference", duyệt tìm trong danh sách và chọn mục "Microsoft Word x.0 Object Library" rồi chọn button OK để "add" các đối tượng "Word Automation" vào Project ứng dụng.
   3. Nhấn đúp chuột vào button để tạo thủ tục xử lý Click chuột trên button và viết đoạn code VB 6.0 sau đây:
   Private Sub btnStart_Click()
   'khai báo các biến cần dùng
   Dim oWordApp As Word.Application
   'tạo ứng dụng Word
   Set oWordApp = New Word.Application
   'tạo tài liệu Word mới
   oWordApp.Documents.Add
   'hiển thị Word để user làm việc
   oWordApp.Visible = True
   End Sub
   4. Chọn menu Run.Start để chạy ứng dụng, nhấn button và bạn sẽ thấy cửa sổ Word hiển thị với tài liệu Word trống ban đầu. Bạn làm việc với cửa sổ Word với mọi khả năng của Word đến khi tạo/in/lưu được tài liệu thì bạn có thể đóng cửa sổ Word lại và tiếp tục ứng dụng của bạn. 
   
  Chuyên mục: Lập trình