• Thứ Hai, 18/01/2010 09:15 (GMT+7)

  Nhúng bảng tính Excel vào form chương trình?

  Câu hỏi :
  Trong VB6, làm thế nào đưa bảng tính Excel vào form để khi chạy chương trình người dùng có thể thay đổi số liệu, mở bảng tính mới, in và lưu lại các thay đổi?


  Trả lời :
  Mặc dù đối tượng "OLE Automation" cho phép đặt 1 bảng tính Excel vào form ứng dụng VB 6.0, nhưng nó không hỗ trợ đầy đủ các chức năng của Excel. Cách đơn giản và dễ dàng nhất để hiển thị/nhập liệu/lưu bảng tính Excel trong ứng dụng của bạn là dùng các đối tượng trong thư viện "Excel Automation" như Application, Workbooks, WorkSheets... Sau đây là qui trình điển hình để tạo ứng dụng VB 6.0 đơn giản có chức năng hiển thị/nhập liệu/in/lưu bảng tính Excel:
    1. Chạy VB 6.0, tạo Project loại "Standard EXE". Khi Form trống hiển thị, vẽ 1 button vào Form, thiết lập thuộc tính (Name) = btnStart.
    2. Chọn menu Project.Reference để hiển thị cửa sổ "Reference", duyệt tìm trong danh sách và chọn mục "Microsoft Excel x.0 Object Library" rồi chọn button OK để "add" các đối tượng "Excel Automation" vào Project ứng dụng.
    3. Nhấn đúp chuột vào button để tạo thủ tục xử lý Click chuột trên button và viết đoạn code VB 6.0 sau đây:
    Private Sub btnStart_Click()
    'khai báo các biến cần dùng
    Dim oExcelApp As Excel.Application
    'tạo ứng dụng Excel
    Set oExcelApp = New Excel.Application
    'tạo workbook Excel mới
    oExcelApp.Workbooks.Add
    'hiển thị Excel để user làm việc
    oExcelApp.Visible = True
    End Sub
    4. Chọn menu Run.Start để chạy ứng dụng, nhấn button để hiển thị cửa sổ chứa worksheet Excel mới trống. Khi Excel hiển thị, bạn làm việc với nó với mọi khả năng của Excel đến khi tạo/in/lưu được bảng dữ liệu thì bạn có thể đóng cửa sổ Excel lại và tiếp tục ứng dụng của bạn. 
   
  Chuyên mục: Lập trình