• Thứ Hai, 18/01/2010 09:04 (GMT+7)

  Lưu kết quả của một chương trình bằn VB6

  Câu hỏi :
  Viết chương trình Visual Basic 6.0 như thế nào để có thể lưu kết quả khi chạy?

  Trả lời :
  Trong chương trình được viết bằng ngôn ngữ VB 6.0, để đọc/ghi các biến dữ liệu của chương trình từ/ra file, bạn có thể dùng các lệnh truy xuất file cổ điển như Open, Close, Write, Input... Thí dụ sau là đoạn chương trình VB 6.0 demo việc đọc/ghi các biến dữ liệu từ/ra file văn bản:
   'định nghĩa biến người dùng
   Private Type MyRecord
   i As Integer
   d As Double
   s As String
   End Type
   
   'thủ tục demo việc lưu dữ liệu ra file văn bản
   Private Sub WriteData()
   Dim i As Integer
   Dim d As Double
   Dim s As String
   Dim r As MyRecord
   'tạo dữ liệu cần lưu
   i = 1
   d = 3.1416
   s = "Chuoi can luu"
   r.i = 2
   r.d = 4.4
   r.s = "Chuoi con can luu"
   'tạo file văn bản chứa kết quả
   Open "c:\ketqua.txt" For Output As #1
   'ghi các biến dữ liệu ra file
   Write #1, i, d, s
   Write #1, r.i, r.d, r.s
   'đóng file lại
   Close #1
   End Sub
   
   'thủ tục demo việc đọc dữ liệu từ file văn bản vào các biến
   Private Sub ReadData()
   Dim i As Integer
   Dim d As Double
   Dim s As String
   Dim r As MyRecord
   'mở lại file văn bản chứa kết quả
   Open "c:\ketqua.txt" For Input As #1
   'đọc dữ liệu từ file văn bản vào các biến
   Input #1, i, d, s
   Input #1, r.i, r.d, r.s
   'đóng file lại
   Close #1
   'xử lý tiếp
   ...
   End Sub
   
  Chuyên mục: Lập trình