Tôi viết chương trình nghe nhạc, sử dụng hàm Command để lấy tham số và chơi file nhạc. Nhưng có một vấn đề: Khi chọn 2 hoặc nhiều bài nhạc rồi nhấn Enter, chương trình chạy những 2,3,4... lần. Như vậy chương trình chỉ nhận được duy nhất 1 tham số, do đó phải chạy nhiều lần? Có cách nào nhận được tất cả tham số để play một lượt (như Playlist) không?


" />