Xin hướng dẫn viết chương trình hiển thị cây thư mục (giống như lệnh dir của Dos) bằng Turbo C 2.0.

" />
  • Thứ Ba, 06/04/2010 10:10 (GMT+7)

    Viết chương trình hiển thị cây thư mục bằng Turbo C 2.0

    Câu hỏi :

     Xin hướng dẫn viết chương trình hiển thị cây thư mục (giống như lệnh dir của Dos) bằng Turbo C 2.0.    Trả lời :

    Bạn có thể gọi 2 hàm thư viện findfirst() và findnext() lặp lại nhiều lần để duyệt đọc các phần tử trong 1 thư mục và các thư mục con của nó rồi hiển thị chúng theo dạng cây như ý muốn. Sau đây là code C (theo cú pháp của Borland C++) của phần mềm hiển thị cây thư mục do tôi viết cách đây nhiều năm về trước:
     
     /*---------------------------------------------------*/
     /* Chương trình duyệt và hiển thị cây thư mục */
     /* Người viết : NGUYEN VAN HIEP, DHBK Tp.HCM */
     /* Ngày viết : 10 - 09 - 1992 */
     /* Ngôn ngữ : Borland C++ */
     /*---------------------------------------------------*/
     
     //khai báo các thư viện cần dùng
     #include <dos.h>
     #include <io.h>
     #include <dir.h>
     #include <ctype.h>
     #include <stdio.h>
     #include <process.h>
     #include <string.h>
     
     //định nghĩa các hằng ký tự đồ họa cần dùng
     #define VCHAR 179
     #define HCHAR 196
     #define VHCHAR 195
     //khai báo trước hàm duyệt cây thư mục
     void duyetcay (int level, char *patern);
     
     //chương trình chính
     void main(int argc, char* argv[]) {
     int i;
     if (argc != 2) {
     printf("Hãy nhập lệnh : disptree <dir> <Enter>\n");
     exit(1);
     }
     duyetcay(1, argv[1]);
     }
     
     //hàm hiển thị thư mục ở cấp level
     void dispdir(int level, char* fname) {
     int i;
     char buff[1000], filename[256], file_ext[128];
     if (level > 1) {
     printf(" ");
     for (i=1; i<=level-2;i++)
     printf("%c ",VCHAR);
     fnsplit(fname, buff, buff, filename, file_ext);
     printf("+%c",HCHAR);
     printf("%s%s\n",filename,file_ext);
     } else {
     printf("+%c",HCHAR);
     printf("%s\n",fname);
     }
     }
     
     //hàm hiển thị file ở cấp level
     void dispfile(int level, char* fname) {
     int i;
     for (i=1; i<=level-2;i++)
     printf(" ³");
     printf(" %c%c",VHCHAR, HCHAR);
     printf("%s\n",fname);
     }
     
     // hàm duyệt và hiển thị cây thư mục
     void duyetcay (int level, char *dir) {
     char buff[256];
     struct ffblk pblock;
     int result;
     //hiển thị tên thư mục
     dispdir(level,dir);
     level = level+1;
     //xây dựng pattern cần duyệt
     sprintf(buff,"%s\\*.*",dir);
     //tìm phần tử đầu tiên thỏa pattern
     result = findfirst(buff,&pblock, 0xFF);
     while (!result) { //còn phần tử
     //không xử lý phần tử miêu tả label đĩa
     if (pblock.ff_attrib & FA_LABEL)
     { result = findnext(&pblock); continue; }
     //không xử lý thư mục hiện hành
     if (strcmp(pblock.ff_name,".")==0)
     { result = findnext(&pblock); continue; }
     //không xử lý thư mục cha
     if (strcmp(pblock.ff_name,"..")==0)
     { result = findnext(&pblock); continue; }
     if (pblock.ff_attrib & FA_DIREC) { //thư mục
     sprintf(buff,"%s\\%s",dir,pblock.ff_name);
     duyetcay(level, buff);
     } else //nếu là file ==> hiển thị tên file
     dispfile(level,pblock.ff_name);
     //tìm phần tử kế tiếp trong thư mục
     result = findnext(&pblock);
     }
     }
     Lưu ý rằng việc hiển thị cây thư mục lớn lên màn hình Dos có kích thước 25 hàng*80 cột có nhiều bất tiện, bạn chỉ có thể thấy phần cuối của cây thư mục nếu thư mục cần khảo sát quá lớn. 
     

    Chuyên mục: Lập trình