Xin hướng dẫn viết chương trình hiển thị cây thư mục (giống như lệnh dir của Dos) bằng Turbo C 2.0.

" />
 • Thứ Ba, 06/04/2010 10:10 (GMT+7)

  Viết chương trình hiển thị cây thư mục bằng Turbo C 2.0

  Câu hỏi :

   Xin hướng dẫn viết chương trình hiển thị cây thư mục (giống như lệnh dir của Dos) bằng Turbo C 2.0.  Trả lời :

  Bạn có thể gọi 2 hàm thư viện findfirst() và findnext() lặp lại nhiều lần để duyệt đọc các phần tử trong 1 thư mục và các thư mục con của nó rồi hiển thị chúng theo dạng cây như ý muốn. Sau đây là code C (theo cú pháp của Borland C++) của phần mềm hiển thị cây thư mục do tôi viết cách đây nhiều năm về trước:
   
   /*---------------------------------------------------*/
   /* Chương trình duyệt và hiển thị cây thư mục */
   /* Người viết : NGUYEN VAN HIEP, DHBK Tp.HCM */
   /* Ngày viết : 10 - 09 - 1992 */
   /* Ngôn ngữ : Borland C++ */
   /*---------------------------------------------------*/
   
   //khai báo các thư viện cần dùng
   #include <dos.h>
   #include <io.h>
   #include <dir.h>
   #include <ctype.h>
   #include <stdio.h>
   #include <process.h>
   #include <string.h>
   
   //định nghĩa các hằng ký tự đồ họa cần dùng
   #define VCHAR 179
   #define HCHAR 196
   #define VHCHAR 195
   //khai báo trước hàm duyệt cây thư mục
   void duyetcay (int level, char *patern);
   
   //chương trình chính
   void main(int argc, char* argv[]) {
   int i;
   if (argc != 2) {
   printf("Hãy nhập lệnh : disptree <dir> <Enter>\n");
   exit(1);
   }
   duyetcay(1, argv[1]);
   }
   
   //hàm hiển thị thư mục ở cấp level
   void dispdir(int level, char* fname) {
   int i;
   char buff[1000], filename[256], file_ext[128];
   if (level > 1) {
   printf(" ");
   for (i=1; i<=level-2;i++)
   printf("%c ",VCHAR);
   fnsplit(fname, buff, buff, filename, file_ext);
   printf("+%c",HCHAR);
   printf("%s%s\n",filename,file_ext);
   } else {
   printf("+%c",HCHAR);
   printf("%s\n",fname);
   }
   }
   
   //hàm hiển thị file ở cấp level
   void dispfile(int level, char* fname) {
   int i;
   for (i=1; i<=level-2;i++)
   printf(" ³");
   printf(" %c%c",VHCHAR, HCHAR);
   printf("%s\n",fname);
   }
   
   // hàm duyệt và hiển thị cây thư mục
   void duyetcay (int level, char *dir) {
   char buff[256];
   struct ffblk pblock;
   int result;
   //hiển thị tên thư mục
   dispdir(level,dir);
   level = level+1;
   //xây dựng pattern cần duyệt
   sprintf(buff,"%s\\*.*",dir);
   //tìm phần tử đầu tiên thỏa pattern
   result = findfirst(buff,&pblock, 0xFF);
   while (!result) { //còn phần tử
   //không xử lý phần tử miêu tả label đĩa
   if (pblock.ff_attrib & FA_LABEL)
   { result = findnext(&pblock); continue; }
   //không xử lý thư mục hiện hành
   if (strcmp(pblock.ff_name,".")==0)
   { result = findnext(&pblock); continue; }
   //không xử lý thư mục cha
   if (strcmp(pblock.ff_name,"..")==0)
   { result = findnext(&pblock); continue; }
   if (pblock.ff_attrib & FA_DIREC) { //thư mục
   sprintf(buff,"%s\\%s",dir,pblock.ff_name);
   duyetcay(level, buff);
   } else //nếu là file ==> hiển thị tên file
   dispfile(level,pblock.ff_name);
   //tìm phần tử kế tiếp trong thư mục
   result = findnext(&pblock);
   }
   }
   Lưu ý rằng việc hiển thị cây thư mục lớn lên màn hình Dos có kích thước 25 hàng*80 cột có nhiều bất tiện, bạn chỉ có thể thấy phần cuối của cây thư mục nếu thư mục cần khảo sát quá lớn. 
   

  Chuyên mục: Lập trình