Cho hỏi cách thiết kế form trong Access, không khai báo nguồn của form trong Record Source mà vẫn có nguồn để sử dụng, có thể lấy 1 hoặc nhiều table để làm nguồn cho form. 

" />