Tôi muốn viết chương trình (Winform) gửi nhận file qua Internet. Tôi đã viết được chương trình gửi nhận file qua mạng LAN (sử dụng Socket), nhưng không biết cách xác định địa chỉ IP, cổng của máy khi gửi nhận qua Internet.
 

" />