Chương trình HelpExplorer duyệt các file trợ giúp điện tử HTML Help của Microsoft rất hiệu quả. Tôi muốn viết một chương trình như vậy bằng ngôn ngữ C#, xin hướng dẫn.

" />