Cách lấy thời gian đúng theo thời gian máy tính trong lập trình J2ME?
 

" />