Tôi có 1 cấu trúc dữ liệu như sau:

#define MaxLength 200
//định nghĩa phần tử Sách
struct Sach {
char MaSach[10];//ma sach
char TenSach[50];//ten sach
char LoaiSach[30];//the loai sach
char TenTG[30];//ten tac gia
char NXB[30];//ten nha xuat ban
int NamXB;//nam xuat ban
unsigned Gia;//gia sach
int TTSach;//tinh trang cho muon sach
char NguoiMuon[30];//Ten Nguoi Muon
} SACH;
//định nghĩa phần tử quản lý danh sách Sách
struct Day {
int n;
Sach List[MaxLength];
} A;

Lần đầu ghi dữ liệu vào file f (giả sử) 5 cuốn SACH. Lần sau mở file f ra đọc dữ liệu gán vào dãy A để thực hiện các thao tác xoá, sửa... Nhưng làm sao để gán lại cho file đó?

 

" />
 • Thứ Sáu, 07/05/2010 09:25 (GMT+7)

  Thao tác cấu trúc dữ liệu dạng file

  Câu hỏi :

  Tôi có 1 cấu trúc dữ liệu như sau:

  #define MaxLength 200
  //định nghĩa phần tử Sách
  struct Sach {
  char MaSach[10];//ma sach
  char TenSach[50];//ten sach
  char LoaiSach[30];//the loai sach
  char TenTG[30];//ten tac gia
  char NXB[30];//ten nha xuat ban
  int NamXB;//nam xuat ban
  unsigned Gia;//gia sach
  int TTSach;//tinh trang cho muon sach
  char NguoiMuon[30];//Ten Nguoi Muon
  } SACH;
  //định nghĩa phần tử quản lý danh sách Sách
  struct Day {
  int n;
  Sach List[MaxLength];
  } A;

  Lần đầu ghi dữ liệu vào file f (giả sử) 5 cuốn SACH. Lần sau mở file f ra đọc dữ liệu gán vào dãy A để thực hiện các thao tác xoá, sửa... Nhưng làm sao để gán lại cho file đó?

     Trả lời :

  Nếu lập trình bằng C hay C++, bạn có thể dùng các hàm truy xuất file trong thư viện sẵn có "io.h" như open(), read(), write(), close()... để tạo/mở file, đọc/ghi dữ liệu, đóng file... Thí dụ sau đây là chương trình C++ demo việc tạo danh sách 4 Sach rồi lưu nội dung lên file để dùng lại sau:

   //khai báo các thư viện cần dùng
   #include <fcntl.h>
   #include <io.h>
   #include <stdio.h>
   #include <string.h>
   #include <stdlib.h>
   
   #define MaxLength 200
   
   //định nghĩa phần tử Sách
   struct Sach {
   char MaSach[10];//ma sach
   char TenSach[50];//ten sach
   char LoaiSach[30];//the loai sach
   char TenTG[30];//ten tac gia
   char NXB[30];//ten nha xuat ban
   int NamXB;//nam xuat ban
   unsigned Gia;//gia sach
   int TTSach;//tinh trang cho muon sach
   char NguoiMuon[30];//Ten Nguoi Muon
   } SACH;
   
   //định nghĩa phần tử quản lý danh sách Sách
   struct Day {
   int n;
   Sach List[MaxLength];
   } A;
   
   //chương trình demo việc tạo 4 sách và ghi lên file
   void main() {
   int i;
   char sbuf[256];
   int fout;
   //thiết lập số sách
   A.n = 4;
   //thiết lập nội dung từng sách
   for (i=0; i<A.n; i++) {
   //thiết lập nội dung field Masach
   sprintf(sbuf,"%d",i);
   strcpy(A.List[i].MaSach,sbuf);
   //thiết lập nội dung field Tensach
   sprintf(sbuf,"Sach %d",i);
   strcpy(A.List[i].TenSach,sbuf);
   //và các field khác nếu muốn
   }
   //tạo file để lưu thông tin
   if ((fout = open("c:\\mydata.bin",O_WRONLY|O_BINARY|O_CREAT))< 0) {
   printf("Không thể tạo file c:\\mydata.bin\n");
   exit(1);
   }
   //lưu số lượng
   write(fout,&A.n,sizeof(A.n));
   //lưu nội dung từng sách
   for (i=0; i<A.n; i++)
   write(fout,&A.List[i],sizeof(Sach));
   //đóng file lại
   close(fout);
   }
   
   Còn chương trình C++ sau đây sẽ demo việc mở lại file cũ, đọc nội dung vào bộ nhớ, hiệu chỉnh lại theo yêu cầu, ghi kết quả ra file tạm, xóa file cũ rồi rename file tạm thành file gốc ban đầu:
   //khai báo các thư viện cần dùng
   #include <fcntl.h>
   #include <io.h>
   #include <stdio.h>
   #include <string.h>
   #include <stdlib.h>
   
   #define MaxLength 200
   
   //định nghĩa phần tử Sách
   struct Sach {
   char MaSach[10];//ma sach
   char TenSach[50];//ten sach
   char LoaiSach[30];//the loai sach
   char TenTG[30];//ten tac gia
   char NXB[30];//ten nha xuat ban
   int NamXB;//nam xuat ban
   unsigned Gia;//gia sach
   int TTSach;//tinh trang cho muon sach
   char NguoiMuon[30];//Ten Nguoi Muon
   } SACH;
   
   //định nghĩa phần tử quản lý danh sách Sách
   struct Day {
   int n;
   Sach List[MaxLength];
   } A;
   
   //chương trình demo việc đọc file, hiệu chỉnh nội dung và ghi lại
   void main() {
   int i;
   char sbuf[256];
   int fin;
   //1. mở file để đọc lại thông tin
   if ((fin = open("c:\\mydata.bin",O_RDONLY|O_BINARY))< 0) {
   printf("Không thể mở file c:\\mydata.bin\n");
   exit(1);
   }
   //đọc lại số lượng
   read(fin,&A.n,sizeof(A.n));
   //đọc lại nội dung từng sách
   for (i=0; i<A.n; i++)
   read(fin,&A.List[i],sizeof(Sach));
   //đóng file lại
   close(fin);
   
   //2. hiệu chỉnh lại nội dung các sách
   Sach temp;
   //thí dụ hoán vị 2 phần tử 0 và 1
   temp = A.List[0];
   A.List[0] = A.List[1];
   A.List[1] = temp;
   
   //3. ghi nội dung hiệu chỉnh lên file tạm
   int fout;
   if ((fout = open("c:\\temp.bin",O_WRONLY|O_BINARY|O_CREAT))< 0) {
   printf("Không thể tạo file c:\\temp.bin\n");
   exit(1);
   }
   //lưu số lượng
   write(fout,&A.n,sizeof(A.n));
   //lưu nội dung từng sách
   for (i=0; i<A.n; i++)
   write(fout,&A.List[i],sizeof(Sach));
   //đóng file lại
   close(fout);
   //xóa file cũ
   remove("c:\\mydata.bin");
   //rename file tạm thành file gốc
   rename("
  c:\\temp.bin","c:\\mydata.bin");
   }
   

  Chuyên mục: Lập trình