• Thứ Bảy, 20/11/2010 07:56 (GMT+7)

  Mã lệnh VB6 lấy ma trận điểm của ký tự

  Câu hỏi :

  Xin hỏi code Visual Basic 6 lấy ma trận các điểm pixel của một ký tự với một font bất kỳ (kích thước font có thể thay đổi).  Trả lời :

  Để lấy được ma trận các điểm pixel miêu tả một ký tự của một font bất kỳ, bạn có thể gọi 2 hàm API Windows sau đây:

  - CreateFontIndirect(): hàm này sẽ tạo 1 đối tượng font với tên, co chữ và các thuộc tính theo yêu cầu của bạn.

  - GetGlyphOutline(): hàm này trả về ma trận pixel của ký tự thuộc font chữ xác định.

  Sau đây chúng tôi xin giới thiệu qui trình điển hình để xây dựng ứng dụng VB 6.0 demo việc lấy ma trận pixel biểu diễn ký tự thuộc font chữ do người dùng yêu cầu rồi hiển thị ma trận pixel lên màn hình để người dùng xem:

  1. Chạy VB 6.0, tạo Project ứng dụng dạng "Standard EXE" đơn giản.

  2. Thiết kế Form gồm 3 textbox và 1 button như sau:

  3. Đặt tên cho 3 textbox lần lượt là txtFontName, txtSize, txtCode, tên của button là btnDisplay.

  4. Ấn kép chuột vào button Display để tạo thủ tục xử lý sự kiện Click chuột trên button. Khi cửa sổ soạn mã nguồn cho form hiển thị, hãy viết code VB 6.0 như sau:

  Option Explicit
  'Định nghĩa các kiểu cần dùng
  Private Type LOGFONT
  lfHeight As Long
  lfWidth As Long
  lfEscapement As Long
  lfOrientation As Long
  lfWeight As Long
  lfItalic As Byte
  lfUnderline As Byte
  lfStrikeOut As Byte
  lfCharSet As Byte
  lfOutPrecision As Byte
  lfClipPrecision As Byte
  lfQuality As Byte
  lfPitchAndFamily As Byte
  lfFaceName As String * 32
  End Type

  Private Type FIXED
  fract As Integer
  value As Integer
  End Type

  Private Type POINT
  x As Long
  y As Long
  End Type

  Private Type MAT2
  eM11 As FIXED
  eM12 As FIXED
  eM21 As FIXED
  eM22 As FIXED
  End Type

  Private Type GLYPHMETRICS
  gmBlackBoxX As Long
  gmBlackBoxY As Long
  gmptGlyphOrigin As POINT
  gmCellIncX As Integer
  gmCellIncY As Integer
  End Type

  'Định nghĩa các hằng gợi nhớ cần dùng
  Const GGO_BITMAP = 1
  Const XS = 20
  Const YS = 120

  'Khai báo các hàm API cần dùng
  Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
  Private Declare Function CreateFontIndirect Lib "gdi32" Alias "CreateFontIndirectA" (lpLogFont As LOGFONT) As Long
  Private Declare Function GetGlyphOutline Lib "gdi32" Alias "GetGlyphOutlineA" (ByVal hdc As Long, ByVal uChar As Long, ByVal fuFormat As Long, lpgm As GLYPHMETRICS, ByVal cbBuffer As Long, lpBuffer As Any, lpmat2 As MAT2) As Long

  'Định nghĩa các biến cần dùng
  Dim lf As LOGFONT
  Dim buffer(5000) As Byte
  Dim buffersize As Long
  Dim gm As GLYPHMETRICS
  Dim m2 As MAT2

  'thủ tục xử lý Click chuột trên button Display
  Private Sub btnDisplay_Click()
  'Định nghĩa các biến cần dùng
  Dim prevFont As Long, hFont As Long, ret As Long
  Dim rows As Integer, r As Integer
  Dim cols As Integer, c As Integer
  Dim idx As Integer, mask As Integer
  Dim byt As Integer, binr As Integer
  'thiết lập các thuộc tính về font cần dùng
  lf.lfHeight = (CInt(txtSize.Text) * -20) / Screen.TwipsPerPixelY
  lf.lfWidth = 0
  lf.lfEscapement = 0
  lf.lfOrientation = 0
  lf.lfWeight = 300
  lf.lfItalic = False
  lf.lfUnderline = False
  lf.lfStrikeOut = False
  lf.lfFaceName = txtFontName.Text & Chr$(0)
  'tạo font chữ theo yêu cầu
  hFont = CreateFontIndirect(lf)
  If hFont = Null Then Exit Sub
  prevFont = SelectObject(Me.hdc, hFont)
  'thiết lập các ma trận chuyển đổi
  m2.eM11.value = 1: m2.eM11.fract = 0
  m2.eM22.value = 1: m2.eM22.fract = 0
  'tìm kích thước ma trận pixel ký tự
  buffersize = GetGlyphOutline(Me.hdc, CInt(txtCode.Text), GGO_BITMAP, gm, 0, 0, m2)
  If buffersize <= 0 Then Exit Sub
  'đọc ma trận pixel ký tự
  ret = GetGlyphOutline(Me.hdc, CInt(txtCode.Text), GGO_BITMAP, gm, buffersize, buffer(0), m2)
  'xác định số hàng, cột của ma trận
  rows = gm.gmBlackBoxY
  cols = gm.gmBlackBoxX
  'xác định số byte chứa các pixel của 1 cột ma trận
  binr = buffersize \ rows
  'xóa vùng hiển thị ma trận
  Me.ScaleMode = vbPixels
  Me.FillStyle = vbFSSolid
  Me.FillColor = Me.BackColor
  Me.DrawStyle = vbInvisible
  Me.Line (0, YS)-(Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight), , B
  'xác định màu vẽ các pixel
  Me.FillColor = RGB(0, 0, 0)
  'lặp hiển thị từng hàng pixel của ma trận
  For r = 0 To rows - 1
  idx = 1: byt = buffer(r * 4)
  mask = &H80
  'lặp hiển thị từng pixel trong hàng r
  For c = 0 To cols - 1
  If byt And mask Then dispbit r, c
  mask = mask \ 2
  If mask = 0 Then
  byt = buffer(r * binr + idx)
  idx = idx + 1
  mask = &H80
  End If
  Next
  Next
  End Sub

  'thủ tục vẽ 1 pixel được phóng to 8*8
  Private Sub dispbit(r As Integer, c As Integer)
  Dim x As Integer
  Dim y As Integer
  'xác định tọa độ của pixel
  x = XS + c * 8: y = YS + r * 8
  Me.Line (x, y)-(x + 7, y + 7), , B
  End Sub

  5. Chọn menu Run.Start để dịch và chạy thử ứng dụng. Khi form ứng dụng hiển thị, bạn thử nhập tên font, co chữ, mã ký tự cần xem rồi click chuột vào button Display để xem ma trận bitmap của ký tự tương ứng. Bạn thử hiệu chỉnh nội dung các textbox rồi click vào button Display để xem ký tự khác. Lưu ý phải cẩn thận nhập tên font đúng.

  Chuyên mục: Lập trình