• Thứ Bảy, 11/12/2010 07:30 (GMT+7)

  Lập trình VB 6.0 tìm văn bản

  Từ khóa: VB6
  Câu hỏi :

  Tôi muốn dùng VB 6.0 để tìm văn bản. Ví dụ khi gõ tên của văn bản và nhấn nút tìm kiếm thì nó sẽ hiện lên nội dung của văn bản đó.  Trả lời :

  Tùy thuộc vào mức độ tìm kiếm văn bản mà thuật giải giải quyết sẽ khác nhau. Nếu chỉ ở mức độ đơn giản như yêu cầu của bạn thì việc giải quyết cũng rất đơn giản: giả sử tất cả các văn bản đều có định dạng *.doc của Word, mỗi văn bản được lưu lên file Word riêng biệt với tên nhận dạng dễ nhớ và dễ truy xuất sau này (thí dụ tên là mã số tài liệu theo qui định của bạn), các file tài liệu đều được đặt chung trong 1 thư mục (thí dụ c:\MyDocument) thì qui trình điển hình để xây dựng ứng dụng tìm và hiển thị văn bản theo yêu cầu của bạn bằng VB 6.0 như sau:

  1. Chạy VB 6.0, tạo Project loại "Standard EXE". Khi Form trống hiển thị, thiết kế form gồm 3 đối tượng cần dùng: 1 label, 1 textbox nhập tên tài liệu và 1 button hiển thị nội dung.

  2. Thiết lập thuộc tính (Name) cho textbox là txtTenTL, thuộc tính (Name) cho button là btnDisp.

  3. Chọn menu Project.Reference để hiển thị cửa sổ "Reference", duyệt tìm trong danh sách và chọn mục "Microsoft Word x.0 Object Library" rồi chọn button Ok để "add" các đối tượng "Word Automation" vào Project ứng dụng.

  4. Nhấn đúp chuột vào button để tạo thủ tục xử lý Click chuột trên button và viết đoạn code VB 6.0 sau đây:

  Option Explicit
  'khai báo hằng miêu tả đường dẫn thư mục chứa các tài liệu
  Const DOCDIR = "c:\MyDocument\"
  'thủ tục xử lý click chuột trên button
  Private Sub btnDisp_Click()
  'khai báo các biến cần dùng
  Dim oWordApp As Word.Application
  Dim oMydoc As Word.Document
  Dim pname As String
  'tạo ứng dụng Word
  Set oWordApp = New Word.Application
  'xây dựng đường dẫn file tài liệu cần hiển thị
  pname = DOCDIR & txtTenTL.Text & ".doc"
  'mở file tài liệu
  Set oMydoc = oWordApp.Documents.Open(pname)
  'hiển thị cửa sổ Word
  oWordApp.Visible = True
  End Sub

  5. Chọn menu Run.Start để chạy ứng dụng, nhập thử tên 1 tài liệu rồi ấn button "Hien thi" và bạn sẽ thấy cửa sổ Word hiển thị tài liệu Word cần xem/xử lý. Bạn làm việc với cửa sổ Word với mọi khả năng của Word đến khi tạo/in/lưu được tài liệu thì bạn có thể đóng cửa sổ Word lại và tiếp tục ứng dụng của bạn.

  Chuyên mục: Lập trình