• Thứ Tư, 19/01/2011 20:53 (GMT+7)

  API lấy mã ký tự Unicode

  Câu hỏi :

  Xin hỏi hàm API lấy mã ký tự Unicode.  Trả lời :

  Bạn không nói rõ hàm API muốn tìm có chức năng cụ thể gì, lấy mã ký tự Unicode của ai nên chúng tôi chỉ có thể trả lời tổng quát. Vì mã Unicode là mã ký tự mới nên các ngôn ngữ lập trình khác nhau có mức độ hỗ trợ mã Unicode khác nhau: ngôn ngữ càng mới thì mức độ hỗ trợ càng cao. Thí dụ nếu lập trình bằng ngôn ngữ VB .Net thì bạn có thể gọi hàm định sẵn có tên là AscW() để lấy mã Unicode của ký tự trong tham số, thí dụ lệnh:

  MsgBox (AscW("ậ"))

  sẽ hiển thị mã Unicode của ký tự 'ậ' tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu dùng ngôn ngữ VB 6.0 trở xuống, bạn không thể nhập trực tiếp ký tự 'ậ' vào mã nguồn của chương trình như lệnh trên, mặc dù VB 6.0 cũng cung cấp hàm AscW() với cùng chức năng như VB .Net.

  Một thí dụ khác, nếu lập trình trong VB .Net, bạn có thể miêu tả chuỗi "Nguyễn Văn Hiệp" theo mã Unicode rất tự nhiên, trực quan như sau :

  "Nguyễn Văn Hiệp"

  còn nếu bạn dùng VB 6.0 thì phải miêu tả chuỗi trên bằng 1 biểu thức như sau:

  "Nguy" & chrw(&H1ec5) & "n V" & chrw(&H103) & "n Hi" & chrw(&H1ecb) & "p"

  Thông qua thí dụ trên, nếu lập trình bằng những ngôn ngữ hơi cũ, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc miêu tả chuỗi Unicode tiếng Việt, bạn cần phải biết mã ký tự Unicode của các ký tự tiếng Việt có dấu (giá trị mã >255). Cách thực dụng nhất để biết ký tự xác định có mã Unicode bao nhiêu, bạn có thể dùng tiện ích sẵn có "Character Map" của Windows bằng cách chọn Start.All Programs.Accessories.System Tools.Character Map. Khi cửa sổ của tiện ích này hiển thị, bạn chọn 1 font chữ hỗ trợ mã Unicode tiếng Việt nào đó (chắn ăn nhất là font Tahoma), duyệt tìm trong ma trận ký tự, chọn ký tự cần tìm mã, máy sẽ hiển thị mã ký tự cần tìm trong textbox nằm ở dưới cửa sổ, mã được viết bằng hệ thống số "thập lục phân".

  Trong trường hợp máy bạn chưa có tiện ích Character thì qui trình cài tiện ích này như sau: chọn menu Start.Control Panel.Add or Remove Programs để hiển thị cửa sổ "Add or Remove Programs", chọn mục "Add/Remove Windows Components", đánh dấu chọn vào mục "Accessories and Utilities", chọn button Next để máy cài tất cả các tiện ích của Windows vào môi trường Windows. Lúc này máy có thể yêu cầu CDROM chứa bản gốc Windows.

  Chuyên mục: Lập trình