• Thứ Năm, 10/03/2011 09:07 (GMT+7)

  Chuyển chương trình VB 6.0 thành file chạy độc lập

  Câu hỏi :

  Xin hỏi cách chuyển chương trình VB 6.0 thành file *.exe để cài và chạy độc lập.  Trả lời :

  Môi trường VB 6.0 (các phiên bản khác cũng vậy) tạo Project để quản lý ứng dụng. Bạn có thể chạy ứng dụng VB 6.0 bằng 1 trong 2 phương pháp:

  - Thông dịch (interpreter) bằng cách chọn menu Run.Start, phương pháp này sẽ chạy ứng dụng trong môi trường VB 6.0.

  - Biên dịch (compiler) bằng cách chọn menu File.Make name.exe, phương pháp này sẽ dịch mã nguồn ứng dụng ra file khả thi *.exe, bạn có thể chạy file khả thi trên máy bạn (hay trên máy khác) trực tiếp chứ không cần môi trường VB 6.0 nữa. Tuy nhiên nếu cần chạy trên máy khác, bạn cần kiểm tra xem máy đó đã có các file run-time cần cho ứng dụng của bạn chưa (xem chi tiết dưới đây). Tốt nhất là khi cài ứng dụng sang máy khác, bạn cài thêm các file runtime để phục vụ chạy ứng dụng. Sau đây là các file runtime cần cho ứng dụng viết bằng VB 6.0 chạy trên 1 máy bất kỳ : MSVBVM60.DLL, OLEAUT32.DLL , OLEPRO32.DLL, STDOLE2.TLB, ASYCFILT.DLL, COMCAT.DLL

  Bạn có thể tìm thấy file này trong thư mục c:\windows\system32 của máy đã cài môi trường VB 6.0, cài đặt chúng qua máy khác là copy chúng và copy vào thư mục c:\windows\system32 của máy đó.

  Chuyên mục: Lập trình