• Thứ Năm, 08/12/2005 13:46 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có khoảng 1000 file Excel. Tôi muốn viết chương trình bằng VB6 với mục đích như sau:
  - Thêm module mà không cần mở file Excel. Module này có một số hàm và thủ tục cho trước.
  - Xoá module đó (cũng không cần phải mở file).
  Xin hướng dẫn.


  Trả lời :

  Bạn có thể dùng các dịch vụ của đối tượng "Excel Automation Server" để lập trình truy xuất từng file Excel, duyệt nội dung của nó rồi thêm/bớt/hiệu chỉnh các thành phần trong file Excel tương ứng. Đoạn code mẫu sau đây cho bạn mở 1 file Excel, thêm vào 1 module mới chứa các hàm, thủ tục nào đó:

  'khai báo đối tượng miêu tả Workbook của file Excel

  Dim wbk As Excel.Workbook
  'khởi động workbook từ file
  Dim filename As String
  filename = "C:\My Documents\Revenue.xls"
  Set wbk = GetObject(filename)

  'thêm 1 module mới vào workbook
  Dim xlmodule As Object VBComponent
  Set xlmodule = wbk.VBProject.VBComponents.Add(1) vbext_ct_StdModule

  viết code cho module
  Dim strCode As String

  'đọc file source code có sẵn vào biến strCode
  'hay gán trực tiếp từ chương trình bằng lệnh gán
  strCode = "...."
  'thêm code từ biến String vào module
  xlmodule.CodeModule.AddFromString strCode

  Còn đoạn code mẫu sau đây cho bạn mở 1 file Excel, xóa 1 module với tên nhận dạng biết trước:

  'khai báo đối tượng miêu tả Workbook của file Excel

  Dim wbk As Excel.Workbook
  'khởi động workbook từ file

  Dim filename As String
  filename = "C:\My Documents\Revenue.xls"
  Set wbk = GetObject(filename)
  'duyệt từng components
  For Each n In wkb.VBProject.VBComponents
  'nếu module n có tên qui định thì xóa
   if (n.Type = vbext_ct_StdModule) and n.name = "Module1" then
    Doc.VBProject.VBComponents.Remove n
   end if
  Next

   

   

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông