• Thứ Sáu, 17/03/2006 13:49 (GMT+7)

  Code ASP thông báo đến client khi thông tin vừa cập nhật

  Câu hỏi :
  Cơ quan có 1 mạng cục bộ (LAN) ngang hàng, trong đó có lập một máy chủ web và một ứng dụng ASP để điều hành công việc cho tất cả các đơn vị trong cơ quan (các máy trạm sử dụng HĐH WinXP/2000/98... và sử dụng IP động).

  Khi một người sử dụng (giám đốc) nhập và gửi một thông báo cho các đơn vị lên máy chủ (lưu vào CSDL Access) thì các thành viên khác (đơn vị) phải truy cập ứng dụng web mới biết có thông báo nào gửi đơn vị mình hay không; điều này rất hạn chế vì nếu đơn vị quên không truy cập web thì sẽ không nhận thông báo kịp thời.

  Tôi muốn viết code ASP thực hiện ý đồ sau đây: Khi có một thông báo mới gửi lên máy chủ thì lập tức tất cả (hoặc một số) máy trạm sẽ nhận một thông điệp “Có thông báo mới” để nhắc người sử dụng. Xin hướng dẫn.


  Trả lời :

  Có rất nhiều phương án khác nhau để giải quyết yêu cầu của bạn. Một trong các phương án là dùng 2 thành phần client-server của ứng dụng mạng được đề cập trong phần trả lời của câu hỏi trước. Module server sẽ chạy trên từng máy trong mạng, module client được hiệu chỉnh thành 1 linh kiện phần mềm (thí dụ như COM) chứa hàm gửi chuỗi cảnh báo đến máy xác định (hay tất cả các máy, tùy yêu cầu của bạn). Linh kiện phần mềm client sẽ được gắn vào trang ASP .Net để mỗi khi ghi thông báo vào cơ sở dữ liệu, bạn thêm đoạn code gọi linh kiện client gửi cảnh báo đến máy qui định (hay tất cả các máy).

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông