• Thứ Hai, 19/06/2006 09:34 (GMT+7)

  Cách lấy tên máy chủ trong mạng LAN bằng VB6.

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn cách lấy tên máy chủ trong mạng LAN bằng VB6.


  Trả lời :
  Thuật ngữ "máy chủ" chưa rõ ràng lắm, thường người ta nói máy chủ cung cấp 1 dịch vụ cụ thể chứ không nói máy chủ chung chung. Thí dụ ta nói máy chủ web là máy chạy module Web Server để phục vụ các ứng dụng duyệt web như IE, FireFox..., máy chủ Chat là máy chạy module Chat Server để phục vụ chat... Khái niệm chủ/khách xuất phát từ mô hình client/server được dùng chủ yếu để xây dựng các ứng dụng mạng, theo mô hình này mỗi ứng dụng mạng gồm 2 module chức năng: module server chuyên cung cấp dịch vụ, còn module client chuyên sử dụng dịch vụ do server cung cấp. Để 2 module của ứng dụng mạng giao tiếp tốt với nhau, chúng cần tuân thủ 1 giao thức qui định. Tóm lại về mặt lập trình mạng ở phía client, ta chỉ cần biết module server cần liên hệ đang chạy trên máy nào. Thông thường module client sẽ yêu cầu người dùng nhập vào thông tin về địa chỉ máy mà server đang chạy, chứ module server thường không chủ động thông báo vị trí của mình cho máy khách biết. Trong trường hợp đặc biệt, thí dụ muốn dò tìm trong mạng xem có bao nhiêu máy đang chạy Web Server (hay 1 server cụ thể nào khác),  bạn có thể viết 1 vòng lặp, mỗi vòng lặp thử nối kết đến 1 địa chỉ IP nào đó, nếu thành công thì ghi nhận địa chỉ IP này, nếu không tiếp tục thử địa chỉ IP kế... Tuy nhiên vòng lặp dò tìm tuần tự này khá chậm.
  Chuyên mục: Mạng - truyền thông