• Thứ Hai, 19/06/2006 09:29 (GMT+7)

  Lập trình ASP không có Address Bar, Standard Buttons

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn lập trình ASP mở một trang web tự động ẩn Address Bar và Standard Buttons. Khi mở một trang khác trong cửa sổ mới thì cửa sổ này sẽ ở trạng thái Maximize.


  Trả lời :

  ASP (ActiveX Server Page) là công nghệ lập trình script chạy ở máy web server, nghĩa là các đoạn code ASP trong trang web sẽ được web server chạy, kết quả mà chúng tạo ra mới được gửi về máy khách (client). Như vậy, người dùng không bao giờ thấy các đoạn code ASP trong các trang ASP. Riêng các yêu cầu ẩn Address Bar và Standard Buttons phải được thực hiện trên máy khách, do đó bạn sẽ dùng công nghệ client script (javascript hay VB script). Nếu bạn viết code client script, bạn có thể gửi thông điệp "open" trên đối tượng có sẵn tên là "window" để tạo cửa sổ mới theo các thông số cấu hình riêng để hiển thị trang web nào đó. Thí dụ dưới đây là 1 trang web đơn giản, khi bạn truy xuất, nó sẽ được tải về máy khách, ở đó nó tự động mở 1 cửa sổ mới ở trạng thái maximize và không hiển thị thanh Address cũng như Toolbar:

  <HTML>
  <HEAD>
  <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=x-user-defined">
  <TITLE></TITLE>
  <script LANGUAGE=vbscript>
  sub init()
  kq = window.open("yourpage.htm",null, "top=0, left=0, height=600, width=800, status=yes, menubar=yes, toolbar=no, location=no")
  end sub
  </script>
  </HEAD>
  <BODY onload="call init">
  </BODY>
  </HTML>

   

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông