• Thứ Tư, 18/10/2006 10:06 (GMT+7)

  Dùng VBA để lấy CPU ID

  Câu hỏi :

  Làm thế nào để lấy được CPU ID (processor ID) của CPU, sử dụng VBA trong Excel 2003?  Trả lời :

  Bạn có thể lập trình trong Excel bằng cách dùng ngôn ngữ VBA (Visual Basic for Application). Bản thân các lệnh của VBA cũng như các hàm sẵn có của VBA không có khả năng truy xuất các thông tin phần cứng cấp thấp của máy như CPU ID... Tuy nhiên Microsoft có cung cấp công nghệ “Windows Management Instrumentation” (WMI) để giúp ta truy xuất thông tin phần cứng của máy rất dễ dàng, ngắn gọn và an toàn. Thí dụ sau đây là macro GetCPUID với chức năng đọc và hiển thị CPU ID của máy lên màn hình. Bạn có thể tạo macro GetCPUID trong Word, Excel như sau:

   Sub GetCPUID()
   ‘tạo đối tượng dịch vụ WMI
   Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
   ‘tìm các CPU đang chạy của máy
   Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
   ‘lặp hiển thị ID của từng CPU
   For Each objItem In colItems
   MsgBox "Processor Id: " & objItem.ProcessorId
   Next
   End Sub

  Lưu ý rằng trên các máy PC bình thường chỉ có 1 CPU nên vòng lặp hiển thị thông tin sẽ chỉ chạy 1 lần và hiển thị ID của CPU duy nhất của máy.
   

  Chuyên mục: Mạng - truyền thông