• Thứ Năm, 04/09/2003 15:03 (GMT+7)

  Làm thế nào để xoay tròn một hình dạng 3D

  Câu hỏi :
  Làm thế nào để xoay tròn một hình dạng 3D

  Trả lời :

  Khi chơi các game, có những màn bạn có thể thấy nhân vật của mình có thể được quay 360 độ, nhất là trong phần giới thiệu nhân vật chẳng hạn, làm thế nào chúng ta có thể làm như vậy. Xin mời các bạn tham khảo


  Bạn có thể nạp nhiều hình của nhân vật ở các góc độ khác nhau và số lần redraw bằng 360/số lần quay
  Dim dAngle As Double

  Const NUM_TURNS = 36
  Const PI = 3.14159265358979
  Const CENTER_X = 4000

  Const SRCCOPY = &HCC0020

  Private Declare Function StretchBlt Lib ''gdi32'' (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal nSrcWidth As Long, ByVal nSrcHeight As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
  Private Declare Function BitBlt Lib ''gdi32'' (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long

  Private Sub Form_Load()
  picForward.AutoSize = True
  picBackward.AutoSize = True
  picBuffer.Width = picForward.Width
  picBuffer.Height = picForward.Height
  picDisplay.Width = picForward.Width
  picDisplay.Height = picForward.Height
  picBuffer.Visible = False
  picForward.Visible = False
  picBackward.Visible = False
  picBuffer.AutoRedraw = True
  picForward.AutoRedraw = True
  picBackward.AutoRedraw = True
  picDisplay.AutoRedraw = True
  picForward.BorderStyle = 0
  picBackward.BorderStyle = 0
  picBuffer.BorderStyle = 0
  picDisplay.BorderStyle = 0
  End Sub


  Private Sub Timer1_Timer()
  picBuffer.Cls
  If Cos(dAngle * PI / 180) >= 0 Then
  Call StretchBlt(picBuffer.hdc, (picForward.Width - Abs(Cos(dAngle * PI / 180) * picForward.Width)) / (2 * Screen.TwipsPerPixelX), 0, Abs(Cos(dAngle * PI / 180) * picForward.Width) / Screen.TwipsPerPixelX, picForward.Height / Screen.TwipsPerPixelY, picForward.hdc, 0, 0, picForward.Width / Screen.TwipsPerPixelX, picForward.Height / Screen.TwipsPerPixelY, SRCCOPY)
  ElseIf Cos(dAngle * PI / 180) < 0 Then
  Call StretchBlt(picBuffer.hdc, (picBackward.Width - Abs(Cos(dAngle * PI / 180) * picBackward.Width)) / (2 * Screen.TwipsPerPixelX), 0, Abs(Cos(dAngle * PI / 180) * picBackward.Width) / Screen.TwipsPerPixelX, picBackward.Height / Screen.TwipsPerPixelY, picBackward.hdc, 0, 0, picBackward.Width / Screen.TwipsPerPixelX, picBackward.Height / Screen.TwipsPerPixelY, SRCCOPY)
  End If

  Call BitBlt(picDisplay.hdc, 0, 0, picBuffer.Width / Screen.TwipsPerPixelX, picBuffer.Height / Screen.TwipsPerPixelY, picBuffer.hdc, 0, 0, SRCCOPY)
  picDisplay.Refresh
  dAngle = dAngle + 360 / NUM_TURNS
  dAngle = dAngle Mod 360
  End Sub
   

  Bạn có thể tải source tại đây

  Chuyên mục: Multimedia