• Thứ Ba, 16/12/2003 14:52 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Xin hỏi các tập tin có phần mở rộng là *.cct và *.x32 được viết bằng phần mềm nào, cấu trúc ra sao?

    Trả lời :

    Mỗi phần mềm thường xử lý nhiều dữ liệu, các dữ liệu này được cất lên 1 hay nhiều file và có format đa dạng. Câu hỏi 1 phần mềm có bao nhiêu dạng file dữ liệu, mỗi dạng file có cấu trúc cụ thể như thế nào, qui trình tạo/hiệu chỉnh/tham khảo nội dung các file dữ liệu như thế nào,... chỉ có thể được trả lời chính xác và cụ thể bởi các thành viên trong nhóm phát triển phần mềm đó, họ có thể phổ biến rộng rãi format các file dữ liệu hay giấu kín vì 1 lý do nào đó. Thông tin ở phần nới rộng của tên file dữ liệu không thể xác định chính xác cấu trúc file dữ liệu đó. Lưu ý rằng trong những trường hợp cấu trúc file dữ liệu không quá phức tạp và nếu có chút ít kinh nghiệm, bạn có thể dùng tiện ích hiển thị nội dung file ở dạng nhị phân rồi quan sát, suy đoán thì có thể sẽ tìm ra cấu trúc của file dữ liệu đó.

    Chuyên mục: Multimedia