Tôi muốn chuyển các tập tin .exe thành .msi để dùng Group Policy của Windows Server 2003 cài đặt tự động xuống các máy trạm. Nhờ tạp chí hướng dẫn.

" />