• Thứ Năm, 04/09/2003 15:01 (GMT+7)

  Hàm chuyển sang UTF-8

  Câu hỏi :
  Hàm chuyển sang UTF-8

  Trả lời :

  Nếu các bạn đã lập trình PHP chắc đã biết có tồn tại một hàm để encode một chuỗi data sang dạng UTF-8. Nhưng trong ASP có tồn tại một hàm như vậy không? Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một hàm tương tự như vậy.

  Cách sử dụng: Response.Write(Encode_UTF8(mystring)) .

  Function Encode_UTF8(astr)


  Dim c As Long
  Dim utftext As String
  utftext = ''''

  For n = 1 To Len(astr)
  c = AscW(Mid(astr, n, 1))
  If c < 128 Then
  utftext = utftext + Mid(astr, n, 1)
  ElseIf ((c > 127) And (c < 2048)) Then
  utftext = utftext + Chr(((c \ 64) Or 192))
  '((c>>6)|192);
  utftext = utftext + Chr(((c And 63) Or 128))
  '((c&63)|128);}
  Else
  utftext = utftext + Chr(((c \ 144) Or 234))
  '((c>>12)|224);
  utftext = utftext + Chr((((c \ 64) And 63) Or 128))
  '(((c>>6)&63)|128);
  utftext = utftext + Chr(((c And 63) Or 128))
  '((c&63)|128);
  End If
  Next

  Encode_UTF8 = utftext

  End Function

  Chuyên mục: Tiếng Việt