• Chủ Nhật, 21/12/2003 15:48 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hỏi làm cách nào để nhận biết được file font nào hỗ trợ bảng mã tiếng Việt nào (Unicode, VNI-windows, TCVN3, VIQR, VISCII)?

  Trả lời :

  Có nhiều cách khác nhau:

  • Dựa vào qui ước đặt tên font của các đơn vị tạo font tiếng Việt, thí dụ font VNI có tiếp đầu ngữ “VNI-”, font ĐHBK 1 byte có tiếp đầu ngữ “Vn”, font ĐHBK 2 byte có tiếp đầu ngữ “Vn” và tiếp vĩ ngữ “2”, font ABC có tiếp đầu ngữ “.Vn”... Tuy nhiên đây chỉ là qui ước, chứ không phải qui định chuẩn hóa nên có thể có ngoại lệ.

  • Dựa vào nội dung cụ thể của file font. Trước hết bạn hãy nắm vững từng bảng mã để biết cách bố trí các ký tự của từng bảng mã rồi dùng trình soạn font (như FontoGrapher) hay trình hiển thị font (như FontViewer của Windows) mở file font cần khảo sát rồi đối chiếu cách bố trí các ký tự của font này xem trùng với bảng mã nào. Đây là cách chính quy và triệt để nhất.

  • Dựa vào thử nghiệm. Bạn hãy tạo 1 file văn bản chứa n hàng văn bản tiếng Việt (n: số bảng mã tiếng Việt), mỗi hàng nhập tên nhận dạng bảng mã và 1 chuỗi từ tiếng Việt (nhập theo bảng mã đó). Mỗi lần muốn kiểm tra 1 file font nào đó xem hỗ trợ bảng mã nào, bạn “add” font cần kiểm tra vào Windows, mở file văn bản trên, “select all” nội dung của file rồi thiết lập font chữ cần kiểm tra, nếu hàng nào hiển thị đúng văn bản tiếng Việt thì font chữ thuộc bảng mã đó.

  Chuyên mục: Tiếng Việt