• Thứ Năm, 08/01/2004 14:42 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Hỏi: Xin hướng dẫn lập trình Access tự động hiển thị mã tiếng Việt trong hàm MsgBox để khi đem sang máy khác không phải vào Control Panel.Display.Properties.Appearance chỉnh lại.

  Trả lời :

  Đáp: Như bạn đã biết, ngôn ngữ được dùng để lập trình trong Access là VBA (Visual Basic for Application). Cũng như nhiều phần tử giao diện khác của 1 ứng dụng, hàm MsgBox() dùng font hệ thống để hiển thị thông tin, do đó để thông tin tiếng Việt được hiển thị bởi hàm MsgBox() luôn đúng và đọc được, bạn phải khai báo lại tên các font hệ thống cần dùng cho ứng dụng. Có 2 cách khai báo lại tên font thường dùng như sau:
   
  o Khai báo thủ công như bạn đã làm (vào Control Panel.Display.Properties.Appearance để chỉnh lại). Cách này quá phiền hà cho người dùng như bạn đã thấy.
   
  o Khai báo tự động bằng phần mềm, qui trình điển hình như sau:

  1. Cài font tiếng Việt cần dùng cho ứng dụng vào Windows, việc này thường được thực hiện trong trình Setup và chỉ cần thực hiện 1 lần.

  2. Mỗi khi chương trình chạy, nó đọc sơ đồ font của hệ thống rồi lưu giữ sơ đồ này trong chương trình, sau đó chương trình thiết lập lại sơ đồ mới dùng font tiếng Việt riêng. Hàm SetSysFont() bằng VB được liệt kê dưới đây sẽ thực hiện chức năng này.

  3. Cho chương trình hoạt động bình thường.

  4. Khi chương trình kết thúc, nó phục hồi sơ đồ font hệ thống trước đó lại cho Windows. Hàm RestoreSysFont() được liệt kê dưới đây sẽ thực hiện chức năng này.
  Lưu ý hàm API phục vụ cho việc đọc/thiết lập sơ đồ font có tên là "SystemParametersInfo". Đoạn chương trình VB sau đây thực hiện các công đoạn trên. Chương trình gồm 1 form đơn giản có 1 button tên là Command0, khi form được chạy, hàm Form_Load sẽ thiết lập font hệ thống tiếng Việt theo yêu cầu của ứng dụng, hàm Command0_Click() demo việc gọi hàm MsgBox() để hiển thị văn bản tiếng Việt, hàm Form_Unload() sẽ phục hồi lại sơ đồ font hệ thống như trước khi form được chạy.

  Option Compare Database

  ' Khai báo các hằng

  Const SPI_GETNONCLIENTMETRICS = 41

  Const SPI_SETNONCLIENTMETRICS = 42

  Const SPI_GETICONTITLELOGFONT = 31

  Const SPI_SETICONTITLELOGFONT = 34

  ' Khai báo kiểu cần dùng

  Private Type LOGFONT

     lfHeight As Long

     lfWidth As Long

     lfEscapement As Long

     lfOrientation As Long

     lfWeight As Long

     lfItalic As Byte

     lfUnderline As Byte

     lfStrikeOut As Byte

     lfCharSet As Byte

     lfOutPrecision As Byte

     lfClipPrecision As Byte

     lfQuality As Byte

     lfPitchAndFamily As Byte

     lfFaceName As String * 32

  End Type

  Private Type NONCLIENTMETRICS

      cbSize As Long

      iBorderWidth As Long

      iScrollWidth As Long

      iScrollHeight As Long

      iCaptionWidth As Long

      iCaptionHeight As Long

      lfCaptionFont As LOGFONT

      iSmCaptionWidth As Long

      iSmCaptionHeight As Long

      lfSmCaptionFont As LOGFONT

      iMenuWidth As Long

      iMenuHeight As Long

      lfMenuFont As LOGFONT

      lfStatusFont As LOGFONT

      lfMessageFont As LOGFONT

  End Type

  'Khai báo các biến

  Dim m_nonClientMetrics As NONCLIENTMETRICS

  Dim m_logFont As LOGFONT

  'Khai báo các biến chứa sơ đồ font

  Dim m_fontCaption As String * 32

  Dim m_fontSmCaption As String * 32

  Dim m_fontMenu As String * 32

  Dim m_fontMessage As String * 32

  Dim m_fontStatus As String * 32

  Dim m_fontIcon As String * 32

  'Khai báo hàm Windows API cần dùng

  Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByRef lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Boolean

  ' Thủ tục thiết lập sơ đồ font hệ thống Windows về tiếng Việt

  Private Sub SetSysFont(fontname As String)

  ' Truy xuất sơ đồ font hệ thống hiện tại

  m_nonClientMetrics.cbSize = Len(m_nonClientMetrics)

  ret = SystemParametersInfo(SPI_GETNONCLIENTMETRICS, Len(m_nonClientMetrics), m_nonClientMetrics, 0)

  ret = SystemParametersInfo(SPI_GETICONTITLELOGFONT, Len(m_logFont), m_logFont, 0)

  ' Cất lại font dùng hiển thị các Caption

  m_fontCaption = m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfFaceName

  ' Cất lại font dùng hiển thị các Caption nhỏ

  m_fontSmCaption = m_nonClientMetrics.lfSmCaptionFont.lfFaceName

  ' Cất lại font dùng hiển thị các Menu

  m_fontMenu = m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfFaceName

  ' Cất lại font dùng hiển thị các hộp thoại thông báo

  m_fontMessage = m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfFaceName

  ' Cất lại font dùng hiển thị thông tin ở thanh trạng thái và tooltips

  m_fontStatus = m_nonClientMetrics.lfStatusFont.lfFaceName

  ' Cất lại font dùng hiển thị tên các Icon chương trình

  m_fontIcon = m_logFont.lfFaceName

  ' Thay đổi thành font chữ tiếng Việt

  m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfFaceName = fontname & vbNullChar

  m_nonClientMetrics.lfSmCaptionFont.lfFaceName = fontname & vbNullChar

  m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfFaceName = fontname & vbNullChar

  m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfFaceName = fontname & vbNullChar

  m_nonClientMetrics.lfStatusFont.lfFaceName = fontname & vbNullChar

  ret = SystemParametersInfo(SPI_SETNONCLIENTMETRICS, Len(m_nonClientMetrics), m_nonClientMetrics, 0)

  m_logFont.lfFaceName = fontname & vbNullChar

  ret = SystemParametersInfo(SPI_SETICONTITLELOGFONT, Len(m_logFont), m_logFont, 0)

  End Sub

  ' Phục hồi sơ đồ font cũ của Windows

  Private Sub RestoreSysFont()

  m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfFaceName = m_fontCaption

  m_nonClientMetrics.lfSmCaptionFont.lfFaceName = m_fontSmCaption

  m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfFaceName = m_fontMenu

  m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfFaceName = m_fontMessage

  m_nonClientMetrics.lfStatusFont.lfFaceName = m_fontStatus

  ret = SystemParametersInfo(SPI_SETNONCLIENTMETRICS, Len(m_nonClientMetrics), m_nonClientMetrics, 0)

  m_logFont.lfFaceName = m_fontIcon

  ret = SystemParametersInfo(SPI_SETICONTITLELOGFONT, Len(m_logFont), m_logFont, 0)

  End Sub

   

  'Hàm khởi động form ứng dụng

  Private Sub Form_Load()

     SetSysFont ("VnTimes")

  End Sub

  Hàm được gọi khi form bị xóa

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

     RestoreSysFont

  End Sub

  ' Thủ tục xử lý ấn button Command0

  Private Sub Command0_Click()

  MsgBox ("Dòng tiếng Việt thử")

  End Sub

  Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

     If (KeyAscii < &H30) Or (KeyAscii > &H39) Then

        KeyAscii = 0 ' Bỏ ký tự không phải là số

     End If

  End Sub

  Chuyên mục: Tiếng Việt