• Thứ Năm, 24/04/2008 10:59 (GMT+7)

  Lập trình cách hiển thị tiếng Việt trên các nút lệnh trong hộp thông báo

  Câu hỏi :
  Đề nghị hướng dẫn cách hiển thị tiếng Việt trên các nút lệnh trong hộp thông báo sử dụng ngôn ngữ C#.
    

  Trả lời :

  Thường người ta viết phần mềm bằng ngôn ngữ C# thông qua môi trường thiết kế trực quan phần mềm Visual Studio .Net. Môi trường VS .Net hỗ trợ khá tốt việc nhập/xử lý/hiển thị chuỗi tiếng Việt Unicode. Nếu máy của bạn có cài font tiếng Việt Unicode (thực ra Windows XP đã có một số font cơ bản như Tahoma, Times New Roman... hỗ trợ chuỗi tiếng Việt Unicode) và tiện ích gõ phím tiếng Việt theo bảng mã Unicode thì bạn dễ dàng thiết kế Form chứa các điều khiển giao diện như Button, TextBox... hiển thị được chuỗi tiếng Việt Unicode.

  Qui trình thực hiện hoàn toàn trong suốt: tạo Form, vẽ từng button ở vị trí và kích thước mong muốn, nhấn phải chuột trên từng button và chọn mục Properties để hiển thị cửa sổ thuộc tính của button đó, duyệt tìm và thiết lập giá trị cho các thuộc tính sau:
   - Thuộc tính Text: nhập chuỗi tiếng Việt Unicode theo yêu cầu.
   - Thuộc tính Font: chọn tên font, kích thước... theo yêu cầu.

  Bạn sẽ thấy ngay chuỗi tiếng Việt hiển thị đúng trên button tương ứng trong Form.

  Sau khi thiết kế xong Form chứa nhiều điều khiển chứa chuỗi Unicode tiếng Việt, bạn phải dùng lệnh File.Save Form As... Khi cửa sổ "Save As" hiển thị, bạn hãy nhấn mũi tên hướng xuống trên button Save rồi chọn mục "Save with Encoding...". Khi cửa sổ "Save File As" hiển thị, bạn duyệt chọn mục "Unicode - Codepage 65001" trong Listbox "Encoding" để yêu cầu máy ghi nội dung file Form theo cách mã hóa Unicode. Lưu ý cách mã hóa mặc định không thể miêu tả đúng chuỗi Unicode tiếng Việt.

  Sau khi đã lưu từng Form có chứa chuỗi Unicode tiếng Việt lên file, bạn có thể dịch và chạy ứng dụng. Nội dung các chuỗi Unicode tiếng Việt sẽ được hiển thị đúng y như lúc thiết kế.

  Chuyên mục: Tiếng Việt