• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:15 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Trong Excel làm cách nào đếm đươc tháng hiện tại có bao nhiêu ngày thứ hai, thứ ba,. .?

  Trả lời :

  Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này, ở  đây là đếm số ngày thứ hai, thứ ba,... chủ nhật trong tháng hiện tại. Điều cốt lõi là giải thuật đếm ngày trong tháng, nếu bạn đã biết giải thuật thì chỉ cần miêu tả giải thuật bằng ngôn ngữ ưa thích. Trong Excel, bạn có thể dùng VBA để viết macro giải quyết vấn đề nào đó. Thí dụ đoạn macro sau sẽ giải quyết vấn đề của bạn:

  Option Explicit

  ‘ Khai báo kiểu chứa thông tin thời gian

  Private Type SYSTEMTIME

      wYear As Integer

      wMonth As Integer

      wDayOfWeek As Integer

      wDay As Integer

      wHour As Integer

      wMinute As Integer

      wSecond As Integer

      wMilliseconds As Integer

  End Type

  ‘ Khai báo hàm API của Windows

  Private Declare Sub GetLocalTime Lib “kernel32” (lpSystemTime As SYSTEMTIME)

  ‘ Khai báo biến cần dùng

  Dim Days(0 To 6) As Integer

  Dim MinDay As Integer

  Dim MaxDay As Integer

  ‘ Macro đếm ngày

  Sub DayCount()

  Dim lpSystemTime As SYSTEMTIME

  Dim iday As Integer

  Dim idayofweek As Integer

      ‘ Khởi động counter ban đầu

      For idayofweek = 0 To 6

          Days(idayofweek) = 0

      Next

      ‘ đọc thông tin ngày hiện tại

      GetLocalTime lpSystemTime

      ‘ Tìm ngày nhỏ nhất và lớn nhất trong tháng

      MinDay = 1

      If (lpSystemTime.wMonth = 2) Then

          MaxDay = 28

          ‘ Nên kiểm tra thêm năm nhuần, có 29 ngày

      ElseIf (lpSystemTime.wMonth < 8 And lpSystemTime.wMonth Mod 2) Then

          MaxDay = 31

      ElseIf (lpSystemTime.wMonth > 7 And (lpSystemTime.wMonth Mod 2) = 0) Then

          MaxDay = 31

      Else

          MaxDay = 30

      End If

      ‘ Tính số ngày trong tuần của tháng hiện tại

      iday = lpSystemTime.wDay

      idayofweek = lpSystemTime.wDayOfWeek

      While (iday <= MaxDay)

          Days(idayofweek) = Days(idayofweek) + 1

          iday = iday + 1

          idayofweek = (idayofweek + 1) Mod 7

      Wend

      iday = lpSystemTime.wDay

      idayofweek = lpSystemTime.wDayOfWeek

      Days(idayofweek) = Days(idayofweek) - 1

      While (iday >= MinDay)

          Days(idayofweek) = Days(idayofweek) + 1

          iday = iday - 1

          If (idayofweek = 0) Then

              idayofweek = 6

          Else

              idayofweek = idayofweek - 1

          End If

      Wend

      ‘ Hiển thị kết quả

      MsgBox (“C.Nhat:” & Days(0) & “, T.Hai:” & Days(1) & “, T.Ba:” & Days(2) & “, T.Tu:” & Days(3) & “, T.Nam:” & Days(4) & “, T.Sau:” & Days(5) & “, T.Bay:” & Days(6))

  End Sub
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng