• Thứ Ba, 06/04/2004 09:28 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Bảng tính Excel có 2 cột: 1cột English, 1 cột Vietnamese. Làm sao để khi sắp xếp cột English theo thứ tự từ A đến Z thì cột Vietnamese cũng được sắp tự động theo A đến Z? Mỗi cột có comment, làm sao để cột này tự động lấy giá trị là comment của cột kia?

  Trả lời :

   Máy tính cũng như các phần mềm máy tính (trong trường hợp của bạn là Excel) là những phần tử thừa hành, chúng không tự động thực hiện việc gì cả, muốn chúng làm giúp công việc gì, người dùng bắt buộc phải ra lệnh cho chúng một cách cụ thể và chi tiết.

  Với ý tưởng như trên, Excel không thể sắp xếp tự động dùm bạn cột dữ liệu tiếng Việt khi bạn chỉ ra lệnh cho nó sắp xếp cột dữ liệu chứa tiếng Anh. Nếu việc sắp xếp xãy ra nhiều lần, bạn có thể ghi lại qui trình thao tác mà bạn thực hiện để sắp xếp 1 cột dữ liệu thành 1 macro, sau đó hiệu chỉnh lại macro đó để nó thực hiện nhiều lần trên những cột dữ liệu khác, nhờ đó khi cần sắp xếp lại các cột dữ liệu, bạn chỉ cần ra lệnh chạy macro tương ứng. Để hiệu chỉnh được macro, bạn cần biết ngôn ngữ VBA (Visual Basic for Application), ngôn ngữ được dùng để viết macro trong các ứng dụng Microsoft Office.

  Tương tự muốn các cell của 1 cột nào đó nhận chuỗi chú thích (comment) của cell tương ứng ở cột khác, bạn buộc phải ra lệnh tường minh cho Excel thực hiện. Nếu thấy thao tác thủ công thực hiện công việc này là phiền hà, bạn có thể tự động hóa bằng cách viết 1 hàm VBA như sau: (từ Excel, chọn menu Tools.Macro.Visual Basic Editor)

  Function Comment(src As Range)

  ' hàm đọc chuỗi chú thích của cell src

     Comment = src.Comment.Text

  End Function

  Sau khi đã viết hàm này thì từ trong WorkSheet, nếu bạn muốn cell nào đó (td. cell B1) nhận chuỗi chú thích của cell nào đó (td. cell A1), bạn chỉ cần nhập công thức sau vào cell B1:

  =Comment(A1)

  Nếu muốn từng cell của cột B chứa chuỗi chú thích của cell tương ứng của cột A, bạn chỉ cần copy nội dung của cell B1 rồi 'paste' nó vào các cell còn lại trong cột B, Excel sẽ tự động hiệu chỉnh tham số của hàm Comment trong công thức thành A2, A3, ... vì tham số đó ở dạng tham khảo tương đối.

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng