Trên máy tính của tôi, trong Microsoft Word chỉ có hai font chữ Plotter và Times New Roman, mặc dù trong folder Windows\fonts thì thấy rất nhiều font chữ khác và trong Excel cũng thấy được nhiều font khác. Nhờ tạp chí hướng dẫn cách khắc phục.

" />