• Thứ Năm, 12/01/2006 09:32 (GMT+7)

  Làm thế nào để thêm một số lệnh thường dùng vào nút phải chuột trong Excel?

  Câu hỏi :
  Làm thế nào để thêm một số lệnh thường dùng vào nút phải chuột trong Excel?


  Trả lời :
  Excel (hay các ứng dụng khác trong bộ Microsoft Office) quản lý nhiều menu khác nhau, mỗi menu được nhận dạng thông qua tên riêng. Thí dụ menu pop-up được hiển thị mỗi khi bạn ấn phải chuột trên 1 cell bảng tính có tên là menu "Cell". Microsoft cho phép người dùng được toàn quyền truy xuất, hiệu chỉnh nội dung của từng menu. Thí dụ macro VBA sau đây cho phép bạn thêm 1 lệnh (control) mới vào menu pop-up "Cell":

  Sub AddMenuItem()
  'định nghĩa biến tham khảo đến menu.
  Dim objCommandBar As Office.CommandBar
  'định nghĩa biến tham khảo đến control option.
  Dim objCommandBarButton As Office.CommandBarButton
  'Xác định menu "Cell"
  Set objCommandBar = Application.CommandBars.Item("Cell")
  'thêm 1 option (lệnh) mới vào menu "Cell"
  Set objCommandBarButton = objCommandBar.Controls.Add(msoControlButton)
  'thiết lập các thuộc tính cho option mới
  With objCommandBarButton
  .Caption = "Chuc nang 1"
  .FaceId = 43
  .Style = msoButtonIconAndCaption
  .OnAction = "OnChucNang1"
  End With
  End Sub
  'thủ tục xử lý option mới
  Sub OnChucNang1()
  'thí dụ thông báo cho người dùng biết
  MsgBox "Bạn mới ấn chức năng 1"
  End Sub
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng