• Thứ Sáu, 17/03/2006 14:28 (GMT+7)

  Phương trình phản ứng hóa học trong Excel

  Câu hỏi :
  Tôi làm rất nhiều phương trình phản ứng (PTPƯ) hoá học bằng Excel, chất tham gia hiển thị lần lượt trong các cột “chất 1”, “chất 2” và “chất 3”, còn chất tạo thành hiển thị trong cột “sản phẩm”. Làm thế nào để tìm một PTPƯ tương ứng với các chất trong cột “chất 1”,”chất 2” hoặc cả 3 cột, kết quả tìm được có thể cho ở bất cứ ô nào.

  Trả lời :

  Bạn không trình bày rõ yêu cầu cần giải quyết nên chúng tôi không thể trả lời chính xác. Theo thông tin mà bạn trình bày, bạn chỉ có thông tin về các chất hóa học trong 3 cột và sản phẩm trong cột thứ 4, còn thông tin về các phương trình phản ứng hóa học sử dụng các chất hóa học này lại không được miêu tả. Không biết mỗi bộ 3 chất hóa học thành phần ở 1 hàng nào đó có thể tạo ra bao nhiêu phương trình phản ứng hóa học, cụ thể các phương trình phản ứng này như thế nào?

  Giả sử bài toán được phát biểu lại rõ ràng như sau: mỗi bộ 3 chất hóa học ở 1 hàng sẽ tạo ra đúng 1 phương trình phản ứng hóa học để cho ra sản phẩm ở cột “Sản phẩm” tương ứng. Nếu biết 1 hay 2 hay cả 3 chất thành phần làm sao tìm được các PTPƯ có dùng các chất thành phần được biết, rồi hiển thị chỉ số hàng tương ứng trong bảng cho người dùng biết.

  Để giải quyết bài toán được chúng tôi phát biểu lại như trên, bạn có thể viết và dùng hàm user-defined bằng ngôn ngữ VBA như sau:

  ‘Hàm tìm PTPU
  Function TimPTPU(rng As Range, chat1 As String, chat2 As String, chat3 As String) As String
  ‘Khai báo các biến cần dùng
  Dim count As Integer
  Dim i As Integer
     ‘ tìm số hàng chứa PTPU
     count = rng.count
     ‘duyệt xử lý từng hàng
     For i = 1 To count
       If (Len(chat1) <> 0) And (Len(chat2) <> 0) And (Len(chat3) <> 0) Then
          ‘trường hợp có cả 3 chất
          If (chat1 = rng.Item(i, 1).Value) And (chat2 = rng.Item(i, 2).Value) And (chat3 = rng.Item(i, 3).Value) Then
             ‘tìm được, hiển thị form thông báo
             MsgBox “Tìm được PTPU ở hàng “ & (rng.Row + i - 1)
          End If
       ElseIf (Len(chat1) <> 0) And (Len(chat2) <> 0) Then
          ‘trường hợp có 2 chất: chat1 và chat2
          If (chat1 = rng.Item(i, 1).Value) And (chat2 = rng.Item(i, 2).Value) Then
             MsgBox “Tìm được PTPU ở hàng “ & (rng.Row + i - 1)
          End If
       ElseIf (Len(chat1) <> 0) And (Len(chat3) <> 0) Then
          ‘trường hợp có 2 chất: chat1 và chat3
          If (chat1 = rng.Item(i, 1).Value) And (chat3 = rng.Item(i, 3).Value) Then
             MsgBox “Tìm được PTPU ở hàng “ & (rng.Row + i - 1)
          End If
       ElseIf (Len(chat2) <> 0) And (Len(chat3) <> 0) Then
          ‘trường hợp có 2 chất: chat2 và chat3
          If (chat2 = rng.Item(i, 2).Value) And (chat3 = rng.Item(i, 3).Value) Then
             MsgBox “Tìm được PTPU ở hàng “ & (rng.Row + i - 1)
          End If
       ElseIf (Len(chat1) <> 0) Then
          ‘trường hợp có 1 chất: chat1
          If (chat1 = rng.Item(i, 1).Value) Then
             MsgBox “Tìm được PTPU ở hàng “ & (rng.Row + i - 1)
          End If
       ElseIf (Len(chat2) <> 0) Then
          ‘trường hợp có 1 chất: chat2
          If (chat2 = rng.Item(i, 2).Value) Then
             MsgBox “Tìm được PTPU ở hàng “ & (rng.Row + i - 1)
          End If
       ElseIf (Len(chat3) <> 0) Then
          ‘trường hợp có 1 chất: chat3
          If (chat3 = rng.Item(i, 3).Value) Then
             MsgBox “Tìm được PTPU ở hàng “ & (rng.Row + i - 1)
          End If
       End If
     Next i
     TimPTPU = “”
  End Function

  Nếu bạn đặt hàm TimPTPU ở trên trong Module1 của bảng tính Excel chứa bảng số liệu các chất hóa học, thì mỗi khi muốn kích hoạt hàm này chạy từ bảng tính Excel, bạn chỉ cần chọn 1 cell trống nào đó và nhập vào công thức có dạng sau:
  =TimPTPU(A1:A100,”Benzen”,””,”Oxy”)
  trong đó A1:A100 xác định phạm vi dữ liệu của cột đầu tiên của bảng số liệu, nếu chất nào không cần xác định thì miêu tả chuỗi “” cho nó.


   

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng