Tôi muốn thay đoạn nguồn dữ liệu này bằng vd:range(cells(1,1),cells(m,5)) trong đó m là biến đã khai báo trước đó. Xin hướng dẫn.
" />