• Thứ Hai, 19/06/2006 09:22 (GMT+7)

  Đồ họac trong Access (XP, 2003)

  Câu hỏi :
  Tôi có mấy vấn đề về lập trình Access (XP, 2003):
  1. Muốn vẽ đường thẳng có mũi tên trong Access thì phải làm sao (mặc định chỉ vẽ được đường không có mũi tên).
  2. Làm sao để lấy được tọa độ điểm đầu và cuối của một đường thẳng đã được vẽ trong form.
  3. Làm sao để vẽ được đường thẳng bằng lệnh với tham số (tọa độ điểm đầu và cuối) được nhập lúc chương trình thi hành.
  4. Làm sao để vẽ được đường tròn.

  Trả lời :
  1. Vì Access là tiện ích phục vụ chức năng xử lý database nên đối tượng Form mà Access cung cấp tập trung vào các đối tượng phục vụ hiển thị/hiệu chỉnh nội dung database, nó không cung cấp nhiều dịch vụ hiển thị dữ liệu cơ bản như chuỗi và các phần tử đồ họa cơ bản. Bạn có thể dùng các hàm đồ họa cơ bản của API Windows để thực hiện chức năng vẽ đoạn thẳng có mũi tên, thí dụ gọi 3 lần cặp hàm Moveto và Lineto để vẽ 3 đoạn thẳng cấu thành mũi tên: 1 đoạn chính và 2 đoạn miêu tả mũi tên. Dĩ nhiên lập trình như thế này sẽ rất khó cho bạn. Lời khuyên của chúng tôi là: nên chọn môi trường và đối tượng thích hợp để giải quyết dễ dàng, thuận lợi chức năng mong muốn, thí dụ nếu chủ yếu muốn xử lý đồ họa cơ bản, bạn nên dùng Form của VB hay class CDialog, CWnd của VC++, không nên dùng Access để xử lý đồ họa cơ bản.

  2. Thường các dữ liệu hiển thị trên Form là do chương trình chủ động thực hiện, nên nếu cần dùng lại, ứng dụng sẽ lưu các thông tin hiển thị trong các biến dữ liệu, chứ không cần phải xác định một cách khó khăn dựa trên kết quả hiển thị. Tóm lại, trong trường hợp riêng của bạn, chương trình phải biết tọa độ 2 đỉnh của từng đoạn thẳng do nó vẽ trên màn hình, do đó nó không cần phải tham khảo lại trạng thái hiển thị trên Form mới biết được các tọa độ này.

  3. Các hàm vẽ đồ họa (thí dụ vẽ đoạn thẳng) của bất kỳ ngôn ngữ nào đều luôn cho phép dùng biến để xác định các tham số (thí dụ tọa độ 2 đỉnh của đoạn thẳng cần vẽ). Do đó, nếu muốn, bạn hãy hiển thị Form cho người dùng nhập các tọa độ rồi dùng các biến chứa tọa độ trong hàm vẽ.

  4. Tương tự mục 1 trong phần trả lời của câu hỏi này, bạn có thể dùng hàm API Windows tên là Circle() để vẽ vòng tròn.
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng