Xin hướng dẫn.
 " />
 • Thứ Tư, 20/09/2006 14:40 (GMT+7)

  Excel và ký tự

  Câu hỏi :
  Tôi có bảng tính trong Excel, tại 1 ô ở ngoài bảng tính đó tôi muốn viết ra một chữ thỏa 2 điều kiện:
   - Chữ này nằm ở một cột nào đó (vd: cột A)
   - Chữ này phải cùng hàng với một chữ (vd: chữ "Test") ở cột khác (vd: cột B).
  Xin hướng dẫn.
   

  Trả lời :
  Mỗi bảng tính (worksheet) Excel chứa 65536 hàng, mỗi hàng chứa 256 cột, nghĩa là mỗi bảng tính Excel có 65536*256 = 16 triệu cell dữ liệu. Bạn có thể xem và hiệu chỉnh nội dung của bất kỳ cell nào của bảng tính tại bất kỳ thời điểm nào. Việc hiệu chỉnh có thể là thủ công bằng tay hay lập trình bằng đoạn lệnh VBA.

  Thường bạn chỉ dùng 1 phần nhỏ của worksheet Excel để chứa bảng dữ liệu và phần còn lại bỏ trống. Để hiệu chỉnh tự động 1 cell nào đó bằng VBA, bạn cần xác định vị trí của cell đó (chỉ số hàng, cột của cell) và nội dung mới cần hiệu chỉnh. Thí dụ macro sau sẽ hiệu chỉnh cell Ai của worksheet hiện hành (i là hàng mà cell Bi chứa nội dung là "Test"):

   Sub UpdateCell()
   Dim rng As Range
   Dim addr As String
   'thiết lập vùng cell cần tra cứu
   Set rng = Range("$B$1:$B$1000")
   For i = 1 To rng.Count
   'kiểm tra nội dung từng cell với "Test"
   If ("Test" = rng.Item(i, 1).Value) Then
   'xác định vị trí cell cần hiệu chỉnh
   addr = "$A$" & i
   'hiệu chỉnh cell theo giá trị mới
   Range(addr).Value = "New value"
   Exit For
   End If
   Next i
   End Sub
   
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng