• Thứ Tư, 18/04/2007 09:01 (GMT+7)

  Phân trang bảng tính Excel

  Câu hỏi :
  1. Tôi tạo một thủ tục VBA xoá hàng sử dụng phím tắt trên cửa sổ Excel, chạy thủ tục này và hàng phím tắt bị mất. Xin hỏi cách phục hồi lại (menu Edit/undo trong Excel đã bị mờ).
   2. Xin cho biết cách ghi 1 chuỗi vào một ô trong Excel để phần đầu của chuỗi được gạch dưới, phần còn lại thì bình thường.
   3. Bảng tính nhiều trang, xin cho biết cách in đường phân trang bằng một đường gạch dưới (thay cho việc dùng Format/border để kẻ cho từng trang tại vị trí nét đứt phân trang).
   4. Xin cho biết cách hạn chế hiển thị số hàng trong bảng tính (ví dụ tối đa 100 hàng/sheet).
   

  Trả lời :

  1. Excel (và các ứng dụng Office khác) cho phép người dùng cá nhân hóa (customize) các phần tử giao diện trong cửa sổ Excel. Người dùng có thể thêm/bớt/hiệu chỉnh từng option menu, từng menu pop-up hay cả thanh menu-bar. Tương tự, người dùng có thể thêm/bớt/hiệu chỉnh từng toolbar, từng icon trong toolbar. Với các khả năng trên, người dùng có thể thiết kế lại giao diện của Excel hoàn toàn mới theo yêu cầu riêng của mình.

   Nếu bạn đã lỡ chạy macro xóa hàng sử dụng phím tắt (chúng tôi không hiểu bạn muốn nói hàng phím tắt là toolbar nào của Excel) và muốn khôi phục lại, bạn hãy viết macro khác để tạo lại nó.

   2. Bạn có thể chỉnh dạng hình thức hiển thị cho từng chuỗi con trong chuỗi nội dung của 1 cell bất kỳ trong bảng tính Excel. Việc chỉnh dạng có thể thực hiện thủ công hay lập trình bằng đoạn code VBA. Thí dụ đoạn code VBA sau đây sẽ dời cursor về cell A1, thêm chuỗi "Nguyen Van Hiep" vào cell này rồi gạch dưới phần đầu "Nguyen Van", phần còn lại để bình thường.

   Sub Macro1()
   ' Macro demo việc chỉnh dạng chuỗi
   'chọn cell A1
   Range("A1").Select
   'nhập nội dung vào cell A1
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nguyen Van Hiep"
   'chỉnh dạng 10 ký tự đầu "Nguyen van"
   With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=10).Font
   .Name = "Arial"
   .FontStyle = "Regular"
   .Size = 10
   .Strikethrough = False
   .Superscript = False
   .Subscript = False
   .OutlineFont = False
   .Shadow = False
   'gạch dưới 10 ký tự đầu "Nguyen van"
   .Underline = xlUnderlineStyleSingle
   .ColorIndex = xlAutomatic
   End With
   'chỉnh dạng 5 ký tự cuối " Hiep"
   With ActiveCell.Characters(Start:=11, Length:=5).Font
   .Name = "Arial"
   .FontStyle = "Regular"
   .Size = 10
   .Strikethrough = False
   .Superscript = False
   .Subscript = False
   .OutlineFont = False
   .Shadow = False
   .Underline = xlUnderlineStyleNone
   .ColorIndex = xlAutomatic
   End With
   End Sub
   
   3. Có rất nhiều cách khác nhau để tạo đường gạch ngang dưới mỗi trang in, cách đơn giản nhất là dùng Footer. Bạn hãy vào menu File.Page Setup, chọn tab Header/Footer, chọn button Customize Footer rồi chọn 1 trong 2 cách sau:

   - Tạo nội dung Footer như là 1 chuỗi gồm nhiều ký tự Space (trắng) rồi chỉnh dạng gạch dưới chuỗi trắng này.
   - Tạo nội dung Footer như là 1 ảnh bitmap, ảnh này đã được bạn vẽ và cất lên 1 file nào đó (dùng Paint, Corel Draw, Photoshop...), nó chỉ chứa 1 lằn gạch ngang với độ rộng theo yêu cầu.

   4. Mặc định, mỗi sheet Excel chứa tối đa 65536 hàng dữ liệu, hiện chúng tôi chưa tìm thấy tài liệu nào miêu tả cách thức hạn chế số hàng trong từng Sheet.
   

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng