• Thứ Tư, 18/04/2007 08:55 (GMT+7)

  Cách ghép chuỗi số (hoặc chuỗi ký tự bất kỳ) của 2 cell?

  Câu hỏi :
  Xin cho biết cách ghép chuỗi số (hoặc chuỗi ký tự bất kỳ) của 2 cell trở lên trong MS Excel.

  Trả lời :

  Cách đơn giản nhất để ghép dữ liệu của 2 (hay nhiều cell) là dùng toán tử nối ghép (&), thí dụ muốn ghép dữ liệu của cell A1 và B1 lại rồi chứa kết quả vào cell C1, bạn hãy nhập công thức sau vào cell C1:

   =a1 & b1
   Nếu muốn ghép dữ liệu theo định dạng đặc thù, bạn có thể dùng hàm TEXT() để định dạng từng dữ liệu trước khi ghép chúng lại bằng toán tử &, thí dụ:
   =TEXT(A1,"#.#### ") & B1
   cho phép định dạng dữ liệu số ở cell A1 về dạng số thực có tối đa 4 ký số lẻ và 1 khoảng trắng đi sau trước khi ghép vào nội dung ở cell B1.

  Trong trường hợp cần xử lý phức tạp hơn, bạn có thể viết 1 hàm hay thủ tục VBA để thực hiện chức năng ghép nối đó.
   

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng