• Thứ Ba, 21/08/2007 08:48 (GMT+7)

  Excel, tính tổng số lượng theo điều kiện khác nhau?

  Câu hỏi :
  Cơ sở dữ liệu được để trong 1 bảng Excel như sau:
   Cột A: Tháng : 1,2,3....
   Cột B: Tên Sản phẩm : Bột giặt Omo, Viso, Tide....
   Cột C: Trọng Lượng : 500g, 800g, 1kg, 3kg....
   Cột D: Loại gói : Màu xanh, màu đỏ, Siêu sạch, hương ban mai....
   Cột E: Khuyến mãi : 1 gói 200g, 1 chai nước xả, không khuyễn mãi....
   Cột F: Số lượng bán :....
   
   Làm sao để tính tổng số lượng của một list sản phẩm với nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ như số lượng bột giặt Omo có trọng lượng 500 g, màu xanh, hàng không khuyến mãi đã bán trong tháng. Kết quả thể hiện tại 1 cell nào đó.
   

  Trả lời :

  Cách tổng quát nhất là bạn viết 1 macro để giải quyết yêu cầu đặc thù của mình. Cụ thể nếu muốn tính số lượng bộ giặt Omo có trọng lượng 500g, màu xanh, hàng không khuyến mãi đã bán trong tháng 1, bạn có thể duyệt toàn bộ bảng số liệu, mỗi lần gặp 1 hàng miêu tả 1 sản phẩm, bạn kiểm tra sản phẩm đó có thỏa mãn tiêu chuẩn tìm kiếm không, nếu thỏa mãn thì tích lũy số lượng vào 1 biến tổng. Khi quá trình duyệt kết thúc, gán nội dung biến tổng vào 1 cell theo qui định. Cụ thể nếu bảng tính của bạn có 1000 sản phẩm từ cell A2 đến cell F1001, thì macro giải quyết yêu cầu của bạn sẽ được viết như sau:

   'macro tính tổng số lượng
   Sub SumOmo()
   Dim rng As Range
   Dim sum As Long
   sum = 0
   'thiết lập vùng cell cần xử lý
   Set rng = Range('$A$2:$A$1001')
   'duyệt kiểm tra từng hàng sản phẩm
   For i = 1 To rng.Count
   'kiểm tra nội dung từng hàng theo tiêu chuẩn
   If (1 = rng.Item(i, 1).Value And _
   'Omo' = rng.Item(i, 2).Value And _
   '500g' = rng.Item(i, 3).Value And _
   'Xanh' = rng.Item(i, 4).Value And _
   'KKM' = rng.Item(i, 5).Value) Then
   sum = sum + rng.Item(i, 6).Value
   End If
   Next i
   'gán tổng số lượng vào cell H2
   Range('$H$2').Value = sum
   End Sub
   

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng