• Thứ Năm, 20/03/2008 10:06 (GMT+7)

  Cập nhật dữ liệu từ nhiều file Excel về một file Excel duy nhất

  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn cách lấy dữ liệu nhập ở các file Excel khác và tự động update vào 1 file chính, việc update thực hiện qua mạng LAN hoặc copy thuần túy các file dữ liệu của các cá nhân nhập liệu khác lên một thư mục nào đó.


     Trả lời :

  Nếu bạn cho phép nhập dữ liệu bởi nhiều người trên nhiều file Excel riêng biệt và muốn tổng hợp dữ liệu nhập thành 1 file Excel duy nhất, bạn có thể viết ứng dụng thực hiện việc tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu. Mỗi khi cần tổng hợp, bạn chỉ cần kích hoạt ứng dụng tương ứng.

   Bạn có thể viết ứng dụng bằng bất kỳ ngôn ngữ của Microsoft nào (VC++, VB, VB .Net, VC#..) và dùng đối tượng "Excel Automation Server" để truy xuất nội dung các file Excel.

   Thí dụ sau đây là qui trình xây dựng 1 ứng dụng VB 6.0 đơn giản demo việc copy 1 vùng dữ liệu nằm trong các cell từ A1:H100 trên worksheet có tên là SourceSheet nằm trên file Excel "c:\user1Data.xls" vào vùng cell từ a101:H200 trên worksheet có tên là DestSheet nằm trên file Excel "c:\user2Data.xls":

   1. Chạy VB 6.0, tạo Project mới thuộc loại "Standard EXE" (loại Project mặc định có 1 Form giao diện rỗng ban đầu).
   2. Chọn menu Project.References để hiển thị cửa sổ Refrerences. Duyệt tìm và chọn mục "Microsoft Excel x.y Object Library" để "add" các đối tượng truy xuất file Excel vào Project. Lưu ý x.y là chỉ số version của thư viện các đối tượng Excel được cài trên máy bạn.
   3. Tạo 1 button trên Form có tên mặc định là Command1.
   4. Nhấn đúp chuột vào button vừa tạo để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button rồi viết đoạn code thực hiện copy dữ liệu từ file Excel này sang file khác như sau:
   Option Explicit
   'thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button
   Private Sub Command1_Click()
   'khai báo các biến cần dùng
   Dim oXL As Excel.Application
   Dim oWB As Excel.Workbooks
   Dim oSheet1 As Excel.Worksheet
   Dim oSheet2 As Excel.Worksheet
   'khởi động Excel và nhận đối tượng Application.
   Set oXL = CreateObject("Excel.Application")
   'xác định đối tượng quản lý các file Excel.
   Set oWB = oXL.Workbooks
   'mở file "c:\user1Data.xls" chứa kết quả
   oWB.Add "c:\user1Data.xls"
   'mở file "c:\user2Data.xls" chứa dữ liệu cần copy
   oWB.Add "c:\user2Data.xls"
   'thiết lập biến các worksheet cần truy xuất
   Set oSheet1 = oWB.Item(1).Worksheets("DestSheet")
   Set oSheet2 = oWB.Item(2).Worksheets("SourceSheet")
   'copy nội dung từ SourceSheet sang DestSheet
   oSheet1.Range("A101:H200").Value = oSheet2.Range("A1:H100").Value
   oWB.Item(1).SaveAs "c:\ketqua.xls"
   'đóng các đối tượng workbook (file xls)
   oWB.Item(2).Close
   oWB.Item(1).Close
   'đóng ứng dụng Excel
   oXL.Quit
   End Sub
   5. Chọn menu Run.Start để chạy thử ứng dụng xem nó hoàn thành nhiệm vụ qui định không.

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng