• Thứ Tư, 18/03/2009 10:52 (GMT+7)

  Hàm EmtyClipboard() không xóa được clipboard

  Câu hỏi :

  Hàm EmtyClipboard() không xóa được clipboard  Trả lời :
  Tôi dùng hàm EmptyClipboard() trong Excel nhưng không xóa được clipboard như mong muốn, đoạn code như sau:
   Private Declare Function EmptyClipboard Lib user32.dll () As Long
   Sub Macro1()
   'Macro1 Macro
   'Macro recorded 23-06-2008 by Ngoc Trung
   Range(A5).select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = c?ng hòa
   Range(A5).select
   selection.Copy
   Range(A8).select
   ActiveSheet.Paste
   Application.CutCopyMode = False
   EmptyClipboard
   End Sub
   Xin hướng dẫn.

   Hàm API Windows tên là EmptyClipboard() sẽ xóa nội dung hiện hành của clipboard. Để hàm này thực hiện thành công chức năng của mình, bạn cần gọi hàm OpenClipboard() để mở Clipboard trước, sau khi xóa clipboard, bạn cũng nên gọi hàm CloseClipboard() để đóng clipboard lại. Cụ thể, chúng tôi đã kiểm tra đoạn code VBA của bạn, nó bị lỗi cú pháp ở nhiều dòng lệnh. Nếu sửa lại thành đoạn code sau đây, nó sẽ xóa được nội dung trong clipboard.
   'khai báo các hàm API cần gọi
   Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
   Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
   Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
   Sub Macro1()
   'Macro1 Macro
   'Macro recorded 23-06-2008 by Ngoc Trung
   Range("A5").Select
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "cộng hòa"
   Range("A5").Select
   Selection.Copy
   Range("A8").Select
   ActiveSheet.Paste
   'không cần lệnh sau
   'Application.CutCopyMode = False
   ' mở clipboard
   kq = OpenClipboard(0)
   'xóa nội dung clipboard
   kq = EmptyClipboard
   'đóng clipboard
   kq = CloseClipboard
   End Sub
   
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng