• Thứ Hai, 03/01/2011 07:55 (GMT+7)

  Lấy màu của ô trong Excel

  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn cách lấy/thiết lập màu background và màu font của 1 ô trong Excel.  Trả lời :

  Trong Excel, để thực hiện 1 chức năng nào đó trên file *.xls, bạn có thể viết macro hay hàm hay thủ tục. Macro (hay hàm, thủ tục) là 1 thủ tục phần mềm được viết bằng ngôn ngữ VBA, nó gồm nhiều lệnh thực thi miêu tả thuật giải cần thực hiện. Đoạn code VBA dễ dàng truy xuất các file *.xls, các sheets trong từng file, các cell trong từng sheet theo mô hình hướng đối tượng. Thí dụ macro Proc() sau đây sẽ kiểm tra nội dung cell A1 trong sheet1 của workbook hiện hành, nếu nội dung của cell A1>2 thì tô background của cell A3 là màu đỏ, ngược lại thì tô background của cell A3 là màu xanh. Qui trình điển hình để xây dựng và sử dụng macro như sau:

  1. Chạy Excel, mở file Excel chứa dữ liệu cần xử lý. Nếu chưa có thì dùng workbook mặc định trống ban đầu.

  2. Chọn menu Tools.Macro.Macros... để hiển thị cửa sổ Macro. Nhập tên macro cần tạo (thí dụ là Proc), chọn button Create để tạo mới nó, lúc này cửa sổ soạn code sẽ hiển thị, bạn hãy viết đoạn code sau đây vào :

  Sub Proc()
  Dim rg1 As Range
  Dim rg2 As Range
  'thiết lập các vùng cần xử lý
  Set rg1 = Range("Sheet1!A1")
  Set rg2 = Range("Sheet1!A3")
  'kiểm tra nội dung cell A1
  If rg1.Value > 2 Then
  'tô background màu đỏ
  rg2.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
  'chọn Font Helvetica, màu trắng, cở 12
  rg2.Font.Color = RGB(255, 255, 255)
  rg2.Font.Name = "Helvetica"
  rg2.Font.Size = 12
  Else
  'tô background màu xanh
  rg2.Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
  'chọn Font Times, màu vàng, cỡ 12
  rg2.Font.Color = RGB(255, 255, 0)
  rg2.Font.Name = "Times New Roman"
  rg2.Font.Size = 12
  End If
  End Sub

  3. Chọn menu File.Close and Return... để quay về cửa sổ wooksheet Excel. Chọn worksheet Sheet1, nhập thử nội dung vào cell A1 và A3, chọn menu Tools.Macro.Macros... để hiển thị cửa sổ Macro. Chọn macro Proc, chọn button Run để chạy nó và xem kết quả trên Sheet1.

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng