• Thứ Sáu, 01/04/2011 07:48 (GMT+7)

  Định dạng lại file Excel theo phiên bản Office cũ

  Câu hỏi :

  Tôi có chương trình Excel quản lý nhân sự, gồm 1 database và nhiều file Excel cập nhật và truy xuất dữ liệu cho các phòng ban. Cụ thể: database có tên là datans.xls, file cập nhật thông tin nhân sự có tên capnhatns.xls, trong file này có nút lệnh dùng để cập nhật các thông tin vào datans.xls. Tuy nhiên vì file datans.xls được định dạng là 2003, nếu người sử dụng dùng Office 2007 cập nhật sau đó có một người dùng khác sử dụng Office 2003 để truy xuất dữ liệu thì bị báo lỗi là không tìm thấy Database, nhưng nếu dùng Office 2007 thì truy xuất bình thường. Xin hỏi có hàm nào dùng để định dạng lại file sao cho bất kỳ phiên bản Office nào từ 2003 trở đi đều có thể sử dụng được?  Trả lời :

  Mỗi khi ứng dụng nâng cấp version mới, nó cũng thường nâng cấp định dạng file dữ liệu được xử lý bởi nó. Cụ thể, Office Excel 2007 có thể xử lý các file Excel theo định dạng cũ và file Excel theo định dạng mới của riêng nó. Như vậy, để các version Excel khác nhau có thể làm việc chung 1 file Excel, ta cần chọn định dạng cũ nhất cho file này. Cụ thể, nếu bạn dùng đồng thời Excel 2003 và Excel 2007 thì khi dùng Excel 2007 để lưu file, bạn phải chọn định dạng là Excel 2003 thay vì định dạng mặc định của Excel 2007. Còn nếu lập trình bằng ngôn ngữ VBA, bạn cần xác định tường minh thông số định dạng trong lệnh lưu file. Thí dụ lệnh sau đây sẽ lưu workbook hiện hành của Excel 2007 ra file c:\MyData.xls theo định dạng Excel 2003:

  ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs FileName="c:\MyData.xls", xlExcel8

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng