• Thứ Năm, 25/12/2003 16:36 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Về vấn đề chạy IE ở cửa sổ maximize, bạn đọc phần trả lời của câu hỏi trên. Riêng để ‘import’ nội dung 1 file *.reg vào registry của Windows mà không muốn có thông báo nhắc nhở, bạn có thể dùng hàng lệnh sau: regedit /s a.reg Hàng lệnh trên có thể được nhập vào cửa sổ Start.Run để chạy trực tiếp, nó cũng có thể là đối số của lệnh gọi hàm API sau trong phần mềm: WinExec(“regedit /s a.reg”, SW_SHOW); Bạn cũng có thể gọi các hàm API truy xuất trực tiếp vào các ‘key’ của registry để cập nhật dữ liệu từ file *.reg. Các hàm API mà bạn cần dùng là: RegCreateKeyEx(), RegEnumKeyEx(),... Thông tin chi tiết về việc sử dụng các hàm API này được trình bày trong CD-ROM MSDN (thuộc bộ CD Visual Studio của Microsoft).

  Trả lời :

  Về vấn đề chạy IE ở cửa sổ maximize, bạn đọc phần trả lời của câu hỏi trên. Riêng để ‘import’ nội dung 1 file *.reg vào registry của Windows mà không muốn có thông báo nhắc nhở, bạn có thể dùng hàng lệnh sau:

  regedit /s a.reg

  Hàng lệnh trên có thể được nhập vào cửa sổ Start.Run để chạy trực tiếp, nó cũng có thể là đối số của lệnh gọi hàm API  sau trong phần mềm:

  WinExec(“regedit /s a.reg”, SW_SHOW);

  Bạn cũng có thể gọi các hàm API truy xuất trực tiếp vào các ‘key’ của registry để cập nhật dữ liệu từ file *.reg. Các hàm API mà bạn cần dùng là: RegCreateKeyEx(), RegEnumKeyEx(),... Thông tin chi tiết về việc sử dụng các hàm API này được trình bày trong CD-ROM MSDN (thuộc bộ CD Visual Studio của Microsoft).

  Chuyên mục: Windows