• Thứ Hai, 22/12/2003 20:33 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi muốn làm 1 bộ cursor riêng nhưng không muốn vào trình Mouse trong Control Panel để chỉnh từng cursor một, và nếu muốn chia sẻ bộ cursor này với người khác thì phải làm thế nào?

  Trả lời :
   

  Nếu muốn có nhiều bộ cursor riêng cho mình, trước hết bạn phải dùng 1 trình soạn thảo cursor (thí dụ như Resource Editor trong bộ VC++,...) để vẽ từng cursor cần dùng rồi lưu lại thành từng file. Sau đó bạn vào Control Panel, chạy trình Mouse, chọn tab Pointers, khai báo cursor cho từng trạng thái mouse theo ý muốn rồi cất các khai báo này vào 1 tên Scheme để có thể dùng lại khi cần. Bạn lặp lại qui trình trên cho từng Scheme mouse khác nhau. Khi cần dùng lại 1 Scheme nào, bạn chỉ cần vào lại Control Panel, chạy trình Mouse, chọn tab Pointers rồi chọn lại tên Scheme tương ứng. Với cách này, bạn không phải chỉnh lại từng cursor một cho từng trạng thái mouse khác nhau. Hơn nữa bạn có thể lập trình để thực hiện tự động công việc thiết lập Scheme trên. Các bước chính của đoạn chương trình thực hiện tự động việc thiết lập “pointer Scheme” như sau :

  - gọi hàm API WinExec(“rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,@0”, SW_SHOW); để hiển thị trình quản lý Mouse trong Control Panel.

  - gọi hàm API FindWindow() để tìm handle của cửa sổ “Mouse Properties” vừa hiển thị.

  - lặp gọi hàm API SendMessage() để gởi trình tự giả lập phím ấn điều khiển việc thiết lập một “pointer Scheme” theo ý muốn. Trình tự phím cần giả lập gởi , Alt-S, từng ký tự của tên Scheme, Alt-A, ESC.®là nút

  Chuyên mục: Windows