Cơ quan (hoặc nhà) tôi chỉ có một máy tính nhưng có nhiều người dùng. Mỗi người có thư mục riêng. Nhưng tôi ngại rằng khi có nhiều người dùng như thế thì dữ liệu của tôi sẽ bị người khác đọc, thay đổi hoặc xóa mất. Vậy có cách nào giải quyết vấn đề này đơn giản nhất mà không cần phải cài đặt phần mềm không?

" />