Trên các máy tính của các hãng như Dell, HP, IBM…, khi nhấn phải chuột vào My Computer và chọn Properties, ở thẻ General tôi thấy logo của hãng và một vài hàng thông tin địa chỉ hỗ trợ. Tôi có thể tạo được logo và thông tin riêng trên máy tính tự lắp ráp của tôi bằng cách nào?

" />